فهرست
امور آموزشي - دروس و نمرات - رساله


رساله

از اين لينک براي ثبت رساله ي دانشجويان مقاطع کارشناسي ارشد و دکترا در سيستم استفاده مي شود.

روند ثبت رساله در سيستم به صورت زير مي باشد :

  • ابتدا دانشجو در صفحه ي مربوط به رساله که مانند شکل 1 مي باشد با کليک بر روي کليد " رساله ي جديد " و تاييد پيامي مبني بر ثبت رساله که در پنجره اي ظاهر مي شود وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهد شد. 

 

3

شکل 1  

 

4 

شکل 2

در اين صفحه ابتدا مشخصات دانشجو و سپس وضعيت رساله که در چه مرحله اي مي باشد و کاربري که مي بايست رساله را تاييد نمايد و به مرحله ي ديگر ارجاع دهد نمايش داده مي شود. 

فيلدهاي موجود در قسمت مشخصات پايان نامه مانند طبقه بندي موضوعي، عنوان و ... نيز توسط دانشجو تکمبل مي گردد.

با کليک بر روي لينک " افزودن عضو کميته ي دفاع "  که در منويي با عنوان  " امور پايان نامه " در سمت راست صفحه وجود دارد پنجره اي مانند شکل 3 ظاهر مي شود که مي توان اساتيد راهنما و اعضاي کميته ي دفاع را انتخاب نمود. 

 

5

شکل 3 

در پنجره ي ظاهر شده با فشردن کليد  " انتخاب استاد " از صفحه ي نمايش داده شده استاد مورد نظر را انتخاب وسپس تاييد نماييد. نقش استاد(استاد راهنما، استاد مشاور، نماينده ي تحصيلات تکميلي) ترتيب و سهم هر يک از اساتيد را تعيين و تاييد نماييد نام اساتيد به همراه نقش آنها و ... در قسمت اساتيد راهنما و اعضاي کميته ي دفاع نشان داده خواهد شد در صورتي که بخواهيد اطلاعات استادي را حذف نماييد با کليک بر روي رديف مربوط به استاد پنجره اي مانند شکل 3 مجددا باز خواهد شد با فشردن کليد " حذف " اطلاعات استاد انتخابي حذف خواهد شد.

توجه نماييد مجموع سهم اساتيد راهنما بايد 100 درصد باشد.

براي ارسال طرح تحقيق با کليک بر روي لينک " طرح تحقيق" جعبه اي نمايش داده خواهد شد که با فشردن کليد " Browse " فايل مورد نظر را انتخاب و سپس کليد " ارسال " را فشار دهيد. از آيکوني که به شکل ضربدر موجود مي باشد براي بستن جعبه ي نمايش داده شده استفاده نماييد.

در صورتي که قصد داشته باشيد رساله را حذف نماييد ابتدا بايد اطلاعات اساتيد راهنما را حذف کرده سپس با فشردن کليد " حذف " رساله حذف خواهد شد

پس از تکميل فيلدهاي موجود با فشردن کليد " ارسال به مرحله ي بررسي در کميته ي تحصيلات تکميلي بخش " توسط دانشجو فرم به کارشناس تحصيلات تکميلي بخش ارجاع داده خواهد شد.

  •  کارشناس مربوطه در کميته ي تحصيلات تکميلي بخش با بررسي فرم رساله در صورت نياز مي تواند مواردي را ويرايش نمايد و در پايان با فشردن کليد " ارسال به مرحله ي بررسي در کميته ي تحصيلات تکميلي دانشکده  " فرم به مرحله ي بعد ارجاع داده خواهد شد و در صورتي که نياز باشد مواردي توسط دانشجو اصلاح گردد با فشردن کليد " بازگشت به مرحله ي تکميل اوليه توسط دانشجو " فرم به دانشجو ارجاع داده خواهد شد. 
  • کارشناس مربوطه در کميته ي تحصيلات تکميلي دانشکده با بررسي فرم رساله در صورت صلاحديد با فشردن کليد " ارسال به مرحله ي بررسي در کميته ي تحصيلات تکميلي دانشگاه  " فرم به مرحله ي بعد ارجاع داده خواهد شد و در صورتي که نياز باشد مواردي توسط کارشناس مربوطه در کميته ي تحصيلات تکميلي بخش اصلاح گردد با فشردن کليد " بازگشت به مرحله ي بررسي در کميته ي تحصيلات تکميلي بخش " فرم به مرحله ي قبل ارجاع داده خواهد شد.
  • کارشناس مربوطه در کميته ي تحصيلات تکميلي دانشگاه با بررسي فرم رساله در صورت صلاحديد با فشردن کليد " ارسال به مرحله ي تصويب شده - تکميل مرحله ي علمي پژوهشي " فرم به مرحله ي بعد ارجاع داده خواهد شد در واقع براي تکميل مراحل علمي پژوهشي فرم در اختيار دانشجو قرار خواهد گرفت و در صورتي که نياز باشد مواردي توسط کارشناس مربوطه در کميته ي تحصيلات تکميلي دانشکده اصلاح گردد با فشردن کليد " بازگشت به مرحله ي بررسي در کميته ي تحصيلات تکميلي دانشکده " فرم به مرحله ي قبل ارجاع داده خواهد شد.
  •   در تکميل مرحله ي علمي پژوهشي، دانشجو اطلاعاتي مانند کلمات کليدي، چکيده فارسي، چکيده ي انگليسي و فايل هاي رساله را در قالب هاي مختلف وارد سيستم مي نمايد و فايل هاي ارسال شده در قسمت فايل هاي پيوست شده نمايش داده مي شود و همچنين زمان و محل برگزاري جلسه ي دفاع را وارد مي نمايد و با فشردن کليد " ارسال به مرحله ي بررسي تقاضاي دفاع توسط استاد راهنما " فرم به مرحله ي بعد ارجاع داده خواهد شد و در صورتي که نياز باشد مواردي توسط کارشناس مربوطه در کميته ي تحصيلات تکميلي دانشگاه اصلاح گردد با فشردن کليد " بازگشت به مرحله ي بررسي در کميته ي تحصيلات تکميلي دانشگاه " فرم به مرحله ي قبل ارجاع داده خواهد شد.
  •