فهرست
ليست دانشجويان


ليست دانشجويان :

 با انتخاب اين گزينه ليست دانشجوياني که اين درس را درگروه موردنظر انتخاب کرده اند با جزئيات نمايش داده ميشود.

4

 توجه :

در صورتي که هنوز دانشجويي در اين گروه نام نويسي نکرده باشد ليست خالي نمايش داده ميشود .

 

·         اطلاعات موجود در کادر مشخصات کلاس از قسمت مشخصات کلي درس خوانده شده است که به تفصيل در قسمت مشخصات کلاس  توضيح داده شده است .

·         اين ليست را ميتوان از طريق گزينه " ترتيب " بر اساس نام و يا شماره دانشجويي مرتب کرد .

·         در اين صفحه اين امکان وجود دارد که با انتخاب هر يک از دانشجويان در ليست وارد صفحه امور آموزشي ، دانشجويي و مالي دانشجو شد که در قسمت دانشجو توضيح داده شده است.

5