فهرست
مشخصات کلاس

مشخصات کلاس :

    عملياتي که در اين صفحه انجام ميشود عبارتند از  تعريف مشخصات کلي درس ، تعيين استاد کلاس ، تعيين مکان و زمان برگزاري کلاس ، تعيين تاريخ  و ساعت آزمون نهايي و ميان ترم

   هر درس و نيز محدود کردن دانشجويان  داراي مجوز ثبت نام در کلاس .

 

مشخصات کلي درس :

     اطلاعات اين قسمت عبارتند از نام درس ، شماره درس ، تعداد واحد ، شماره گروه و وضعيت نمره کلاس که در بخش هاي ديگر سيستم تعريف شده و در اينجا قابل مشاهده است و همچنين نوع کلاس ، 

 ظرفيت کلاس و زيرگروه هاي آزمايشگاهي / کارگاهي و تعداد ساعات عملي کلاس که در همين بخش تنظيم وتعريف ميشود.

 

 2

 

*     نام درس ، شماره درس و واحد از قسمت مشخصات درس خوانده شده است که در بخش دروس مصوب توضيح داده شده است .

*       شماره گروه در واقع شماره رديف گروه در ليست گروه هاي کلاسي ايجاد شده است که در بخش تعريف کلاس درس جديد  توضيح داده شد .

*    نوع کلاس ، عادي و معافي ميباشد که به صورت پيش فرض عادي است . کلاس معافي مواردي است که به صورت کلاس تعريف شده و دانشجو در آن کلاس  امکان ثبت نام دارد و آزمون نيز داده است اما کلاسي تشکيل  نشده است ، حضور و  غياب ندارد ، حتي ميتواند استاد هم نداشته باشد . در واقع به صرف آزمون از کلاس معاف شده اند مانند آزمون زبان معافي . البته  با پيدايش آزمون هاي معافي عملا تعريف کلاس معافي بي کاربرد شده است .

*    وضعيت نمره کلاس : تغييراتي که طي عمليات نمره  بر روي نمره کلاس صورت ميگيرد در اينجا نمايش داده ميشود .

*    در صورتي که گزينه " کلاس در يك گروه نظري و چند گروه عملي آزمايشگاه يا كارگاه برگزار مي شود " تيک زده شود ، کادر زيرگروه هاي آزمايشگاه يا کارگاه  به صفحه اضافه ميشود . جهت افزودن زيرگروه به صورت زير عمل نماييد :

         1. ابتدا مدت کلاسهاي عملي را وارد نماييد .

3

      نکته :

             در صورتي که مدت کلاس هاي عملي اعلام نشود پيغام زير نمايش داده مي شود :

4

            2.  سپس برروي دکمه افزودن زيرگروه آزمايشگاه/کارگاه کليک نماييد تا صفحه زير نمايش داده شود ،در اين صفجه اطلاعات درخواستي را وارد نموده سپس برروي دکمه ذخيره کليک نماييد.

5

·     رديف :  از يک شروع شده و  به تعداد زيرگروه ها افزايش مي يابد و معرف شماره زيرگروه است .

                  ·     ظرفيت : ظرفيت زيرگروه موردنظر را وارد نماييد.

·      جنسيت: جنسيت زيرگروه موردنظر را انتخاب نماييد.

 

       در نهايت با انتخاب دکمه ذخيره ، رديفي در ليست زيرگروه ها اضافه ميشود :

 7

        دراينجا نيز درصورتي که زيرگروهي به اشتباه ايجاد شده باشد با انتخاب رديف مربوطه و نمايش کادر مشخصات زيرگروه کلاس و انتخاب دکمه حذف ، ميتوان زيرگروه را حذف نمود .

9

          *  گزينه " داراي جلسات مجازي " قابليتي است که براي برگزاري  کلاس هاي مجازي در واحد آموزش هاي الکترونيک ايجاد شده است و به شرط انتخاب اين گزينه ميتوان جلسات مجازي

          به کلاسي انتساب داد .

           * ظرفيت کلاس نيز بايستي در کادر مربوطه اعلام شود .

         نکته:

            تا زماني که ظرفيت کلاس اعلام نشود امکان انتخاب کلاس توسط دانشجو وجود ندارد و اين امکان به کارشناس داده شده است که تا زمان نهايي شدن تغييرات مربوط به کلاس ،

            ظرفيت را اعلام نکند تا به دانشجو نمايش داده  نشود .

        نکته :

           پس از تعريف کلاس ، درصورتي که بخواهيم ظرفيت کلاس را تغيير دهيم و از طرفي تعدادي دانشجو در کلاس ثبت نام کرده باشند ، ظرفيت کلاس نميتواند کمتر از تعداد ثبت نامي باشد

          درغير اينصورت خطاي زير نمايش داده ميشود:

10

 

نام و سهم استاد :

     نام استاد کلاس و سهم استاد از کلاس در اين قسمت تعيين ميشود.

    1. جهت تعيين نام و سهم استاد ابتدا بر روي دکمه انتخاب استاد کليک نماييد .

11

     2.. در صفحه باز شده بر روي دکمه انتخاب کاربر کليک نماييد

12

  3.       صفحه انتخاب کاربر نمايش داده ميشود . در اين قسمت درصورتي که نام و نام خانوادگي يا شناسه کاربري استاد را بدانيم با وارد کردن در فيلدهاي مرتبط و انتخاب دکمه جستجو ، استاد موردنظر در ليست پايين صفحه نمايش داده ميشود در غير اين صورت با انتخاب يک بخش و زدن دکمه جستجو  ، تمام اساتيد آن بخش  در ليست پايين صفحه نمايش داده ميشود که ميتوان استاد را از ليست انتخاب نمود .

13

    

       نوع کاربر: نوع کاربر در اينجا فقط استاد قابل انتخاب است .

       بخش : بخش مورد نظر را انتخاب نماييد . تعريف بخش در قسمت چارت سازماني توضيح داده شده است .

        (جهت مشاهده راهنماي اين صفحه به صفحه راهنماي  چارت سازماني  مراجعه نماييد ) .

       نام خانوادگي: با وارد کردن نام خانوادگي شخص مي‌توان جستجو را انجام داد و با وارد کردن بخشي از آن نيز جستجو انجام مي‌شود.

       نام: با وارد کردن نام شخص مي‌توان جستجو را انجام داد و با وارد کردن بخشي از آن نيز جستجو انجام مي‌شود.

       شناسه کاربري: هر يک از دانشجويان و کاربران دانشگاه داراي يک نام کاربري مي‌باشند. مثلاً نام کاربري دانشجويان با حرف s قبل از شماره دانشجويي آنها مي‌باشد.

       جستجو بر اساس شناسه کاربري نيز انجام مي‌شود.

  

    4.       پس از انتخاب استاد از ليست مربوطه ، صفحه زير نمايش داده ميشود ، درصد سهم استاد را وارد نموده سپس برروي دکمه تاييد کليک نماييد.

   14

     در اينجا نام استاد انتخاب شده در جلو کادر کاربر نمايش داده ميشود و بايد درصد سهم استاد در اين قسمت تعيين شود که در صورتي که کلاسي تنها يک استاد دارد سهم استاد 100 %

     و اگر بيش از يک استاد دارد بسته به کلاسها  ( دروس تئوري که داراي کلاس عملي ، کارگاهي يا آزمايشگاهي باشند ) سهم استاد درصدي بين 1 تا 100 تعيين ميشود .

      نکته:

      مجموع سهم اساتيد نبايد بيشتر از 100% باشد ، به عنوان مثال اگر سهم استاد اول 60% باشد و سهم استاد دوم را بيشتر از 40% اعلام کنيم سيستم اجازه اينکار را نميدهد و

       پيغام زير نمايش داده ميشود :

16

      درصورت تائيد اين پيغام سهم استاد دوم ، توسط سيستم به 40% تغيير يافته و در ليست اساتيد کلاس نمايش داده ميشود و درصورت عدم تائيد اين پيغام ، استاد انتخاب شده

      به ليست اساتيد کلاس اضافه نميگردد.

    5. درنهايتبا انتخاب دکمه تائيد به صفحه مشخصات کلاس برميگرديم و در بخش نام و سهم استاد ميتوان شناسه کاربري استاد يا اساتيد انتخاب شده و همچنين سهم استاد را مشاهده نمود . 

17

   6.   جهت حذف استاد کافي است بر روي اسم استاد در ليست کليک کرده و در صفحه بازشده دکمه حذف را انتخاب نماييد .

18

 

مشخصات زمان و مکان کلاس :

در اين بخش ، مکان برگزاري کلاس و همچنين ساعت و روز برگزاري کلاس در هفته تعيين ميشود.

1: جهت تعيين ساعت و مکان کلاس بر روي دکمه اضافه کليک نماييد .

19

 

2 : صفحه زير نمايش داده ميشود ، اطلاعات مورد نظر را وارد نموده، سپس برروي دکمه تاييد کليک نماييد.

 

20

·         دانشکده : دانشکده مورد نظر را انتخاب نماييد .

·         محل : با انتخاب دانشکده ، ليست محل هاي مربوط به آن دانشکده نمايش داده ميشود ، اکنون يکي از  محل  هاي موجود در دانشکده مورد نظر را انتخاب نماييد .

      نکته :

ابتدا دانشکده بايد در قسمت چارت سازماني تعريف شده باشد. (نحوه افزودن دانشکده جديد در بخش چارت سازماني  توضيح داده شده است .)

ابتدا محل بايد در قسمت مشخصات فيزيکي کلاس ها تعريف شده باشد. (افزودن محل جديد در قسمت مشخصات فيزيکي کلاس ها توضيح داده شده است .)

·         زيرگروه : کلاس اصلي و يا زيرگروه موردنظر را انتخاب نماييد .

نکته :

در صورتي که در قسمت مشخصات کلي درس ، گزينه  " کلاس در يك گروه نظري و چند گروه عملي آزمايشگاه يا كارگاه برگزار مي شود "  تيک زده شده باشد ، هنگام انتخاب مکان و ساعت کلاس در فيلد زيرگروه علاوه بر کلاس اصلي ، زيرگروه ها را نيز نمايش داده ميشود تا بتوان براي کلاس اصلي و زيرگروه ها به صورت مجزا زمان و مکان تعيين کرد ؛ در غير اينصورت تنها کلاس اصلي در ليست وجود دارد.

 

·         روز و ساعت : روز و ساعت برگزاري کلاس را اعلام نماييد .

با کليک در کادر روز و ساعت صفحه زير نمايش داده ميشود . اطلاعات مورد نظر را وارد نموده، سپس برروي دکمه تاييد کليک نماييد.

 21

     نکته :

        درصورتي که زمان يا مکان انتخاب شده با کلاس ديگري برخورد داشته باشد سيستم اجازه انتخاب نداده و به عنوان مثال پيغام زير نمايش داده مي شود :

22

3:  در نهايت پس از تائيد ، جدول مشخصات زمان و مکان به صورت زير نمايش داده ميشود :

23 

4 : درصورتي که ساعت و يا مکان کلاس را اشتباه تعريف کرده باشيم با انتخاب رديف از ليست کلاس هاي تعريف شده وارد صفحه انتخاب محل ميشويم و با انتخاب دکمه حذف ، رديف مربوطه حذف ميگردد . 

36

امتحان نهايي :

در اين قسمت اطلاعات آزمون نهايي هر کلاس درس اعلام ميگردد.

اعلام تاريخ و زمان آزمون نهايي از اين جهت اهميت دارد که برخورد آزمونها در اينجا بررسي ميشود .

پس از تکميل اطلاعات موردنظر ، برروي دکمه " ذخيره آزمون نهايي "  کليک نماييد .

25

·         تعداد دانشجويان ثبت نامي : تعداد دانشجوياني که در اين کلاس ثبت نام کرده اند را نشان ميدهد .

·         تاريخ آزمون نهايي : تاريخ آزمون نهايي را در اين قسمت اعلام نماييد .

·         ساعت امتحان نهايي : ساعت امتحان نهايي را در اين قسمت اعلام نماييد .

·         کد آزمون نهايي : کد آزمون جهت استفاده در دانشکده مجازي تعريف شده است .

محل آزمون نهايي : محل برگزاري آزمون نهايي در صورت مشخص بودن اعلام ميشود .

جهت تعيين محل آزمون دکمه " تعيين " را انتخاب نماييد .

26

صفحه زير نمايش داده مي شود ، پس از وارد کردن  اطلاعات درخواستي برروي دکمه تاييد کليک نماييد .

27 

دانشکده : دانشکده مورد نظر را انتخاب نماييد .

محل : با انتخاب دانشکده ، ليست محل هاي مربوط به آن دانشکده نمايش داده ميشود ، اکنون يکي از  محل  هاي موجود در دانشکده مورد نظر را انتخاب نماييد .

نکته :

ابتدا دانشکده بايد در قسمت چارت سازماني تعريف شده باشد. (نحوه افزودن دانشکده جديد در بخش چارت سازماني  توضيح داده شده است .)

ابتدا محل بايد در قسمت مشخصات فيزيکي کلاس ها تعريف شده باشد. (افزودن محل جديد در قسمت مشخصات فيزيکي کلاس ها توضيح داده شده است .)

 

 درصورتي که بخواهيد محل انتخاب شده را حذف کنيد کافي است دکمه حذف را انتخاب نماييد :

28

 

امتحان ميان ترم :

در اين قسمت اطلاعات آزمون ميان ترم هر کلاس درس اعلام ميگردد.

29

نحوه تکميل اطلاعات امتحان ميان ترم همانند امتحان نهايي است با اين تفاوت که مشخصات آزمون ميان ترم صرفا جهت نمايش در گزارش هاي مربوط به روز آزمون مي باشد و تاثير ديگري ندارد . 

 

دانشجويان داراي مجوز ثبت نام در کلاس :

از طريق گزينه هاي موجود در اين بخش ميتوان دانشجوياني که مجوز ثبت نام در کلاس تعريف شده دارند را محدود کرد .

30

1.        جنسيت : ميتواند به صورت مختلط ، مرد يا زن باشد به عنوان مثال کلاس تربيت بدني حتما بايستي بر اساس جنسيت محدود شود و اگر از اين قسمت جنسيت مرد اعلام شود اين درس تنها براي دانشجويان مرد قابل اتخاذ است.

2.        دانشکده ، بخش و رشته ها : از اين قسمت ميتوان واحد دانشگاهي ، دانشکده ، بخش ، رشته و يا ترکيبي از اين ها را انتخاب کرد تا ثبت نام درس مربوطه تنها براي آن واحد دانشگاهي ، دانشکده ، بخش و يارشته امکان پذير باشد.

·         براي تخصيص حوزه ابتدا محدوده موردنظر را تيک زده و بر روي دکمه انتخاب حوزه کليک نماييد :

31

·         صفحه زير نمايش داده ميشود که در اينجا بايد عناوين موردنظر از دانشکده ، بخش يا رشته را تيک زده و تائيد نماييد .

 32

نکته:

واحد دانشگاهي ، دانشکده  و بخش ابتدا بايد در قسمت چارت سازماني تعريف شده باشند . (جهت مشاهده راهنماي چارت سازماني به راهنماي صفحات  چارت سازماني  مراجعه نماييد. )

نکته:

 رشته ابتدا بايد در قسمت رشته و گرايش تعريف شده باشد . ( جهت مشاهده راهنماي رشته و گرايش به راهنماي صفحات  رشته و گرايش  مراجعه نماييد .)

 

·         کادر تکميل شده حوزه به صورت زير مشاهده ميشود :

33 

·         جهت حذف حوزه انتخابي نيز کافي است در اين کادر حوزه موردنظر را تيک زده و سپس دکمه تائيد در بالاي صفحه را انتخاب نماييد .

34 

3.         ورودي هاي خاص : در اين قسمت ميتوان امکان ثبت نام را به ورودي هاي خاصي محدود کرد .

به عنوان مثال ثبت نام درسي را موقتا به دانشجويان سال آخر محدود ميکنند تا از درس مربوطه جا نمانند و پس از ثبت نام آنها ، اين محدوده ورودي را برميدارند تا کلاس طبق برنامه درسي واحد قابل انتخاب باشد      

نکته :

در بخش رشته و گرايش ها ، قسمت برنامه درسي واحد ، مشخص ميشود که هر درسي از چه ترمي ارائه ميگردد اما اگر در اينجا ثبت نام در اين نيمسال به ورودي خاصي تخصيص داده شود ، اولويت دارد به رديف ترمي که در برنامه درسي واحد تعريف شده است .

4.       شماره دانشجوهاي خاص : در کادر مربوطه ميتوان شماره دانشجو يا دانشجوياني را وارد کرد تا ثبت نام در کلاس تنها براي آنها امکان پذير باشد.

5.       در نهايت جهت ذخيره  اطلاعات وارد شده ، دکمه تائيد بالاي صفحه را انتخاب نماييد .

35


در سمت راست صفحه ي مشخصات کلاس ، فهرستي از امور مربوط به کلاس شامل مشخصات درس، ليست دانشجويان و ... موجود مي باشد،براي مشاهده ي راهنماي هر گزينه بر روي لينک مربوطه کليک نماييد.

42مشخصات درس : اگر در هنگام تعريف کلاس ، نياز به دانستن اطلاعاتي از قبيل پيش نياز ، هم نياز ، نوع درس ،  نوع شهريه و... در مورد درس مربوط به کلاس داشتيم ، از طريق اين گزينه ميتوان به مشخصات درس دسترسي داشت. با انتخاب اين گزينه وارد صفحه مشخصات درس مربوطه به کلاس انتخابي مي شويم .

 

ليست دانشجويان

حضور و غياب

ليست نمره

بازکردن نمره کلاس

حذف کلاس :

 اگر کلاسي به اشتباه ايجاد شده باشد از طريق اين گزينه ميتوان کلاس را حذف کرد.

 به عنوان مثال براي درسي سه گروه کلاسي ايجاد کرده ايم و متوجه ميشويم که به دو گروه بيشتر نياز نبوده و بايد گروه سوم حذف گردد ، در اينصورت گروه سوم را از ليست گروه هاي ايجاد شده انتخاب ميکنيم و در صفحه  مشخصات کلاس از منو امورکلاس ، گزينه حذف کلاس را انتخاب ميکنيم .

نحوه دسترسي به گروه هاي کلاسي ايجاد شده هر درس، در قسمت کلاسهاي تعريف شده بخش در نيمسال توضيح داده شده است .

38

 

توجه :

حذف کلاس درصورتي امکانپذير است که هيچ دانشجويي در کلاس ثبت نام نکرده باشد . در صورتي که دانشجويي در کلاس ثبت نام کرده باشد و بخواهيم کلاس را حذف کنيم با پيغام زير روبه رو ميشويم :

40

 

 

بستن نمره کلاس

خارج از مهلت ورود نمره

در مهلت ورود نمره

ليست سوابق کلاس

ارسال پيام به کلاس

ارسال پيام به کلاس به صورت انتخابي

انتقال کلاس به Excel

واردکردن نمرات مرتبه اي

حذف رکوردهاي انتقالي

حق التدريس حساب نشود

ليست امتحانات پاياني دانشجويان

چاپ برگ امتحان دانشجويان