فهرست
انتخابات

انتخابات:

با انتخاب گزينه حذف، انتخابات مورد نظر حذف شده و با انتخاب گزينه افزودن به صفحه تعيين مشخصات انتخابات براي انجمن‌ها منتقل مي‌شود.

1

سال: سال تعريف انتخابات وارد مي‌شود.

عنوان: عنوان انتخابات وارد مي‌شود.

تاريخ شروع: براي شروع انتخابات تاريخ تعيين مي‌شود.

ساعت شروع: براي شروع انتخابات ساعت تعيين مي‌شود.

تاريخ پايان: براي پايان انتخابات تاريخ تعيين مي‌شود.

ساعت پايان: براي پايان انتخابات ساعت تعيين مي‌شود.

تاريخ شروع تبليغات: براي شروع تبليغات تاريخ تعيين مي‌شود.

تاريخ پايان تبليغات: براي پايان تبليغات تاريخ تعيين مي‌شود.

نحوه احتساب آراء:  به شکل نسبي و مطلق مي‌باشد. احتساب نسبي به اين معني است که درصد خاصي از کانديداها که بيشترين تعداد رأي را آورده‌اند انتخاب مي‌شوند ولي احتساب مطلق بدين معني مي‌باشد که حتماً بايد درصد مشخصي از آراء به آنها تعلق گيرد تا انتخاب شوند. بعد از اعمال مشخصات روي گزينه ذخيره کليک کنيد.

درصد آراء مورد نياز: درصدي از دانشجويان کل دانشگاه که بايد به شخص کانديد رأي دهند تا صلاحيت انتخاب را داشته باشد.

حداکثر تعداد انتخاب: در اين بخش حداکثر تعداد مجاز انتخاب رأي‌دهندگان تعيين مي‌شود.

تعداد منتخبين: تعداد نهايي منتخبين از بين کانديداها تعريف مي‌شود.

نکته: هر تشکل در سال مجاز به برگزاري تنها يک انتخابات مي‌باشد.

در بخش جستجو نيز رأي‌دهندگان مي‌توانند بر اساس شماره سريالي که به آنها تعلق مي‌گيرد، رأي خود را پيگيري کنند.

با انتخاب هر يک از گزينه‌ها در زيرسيستم انتخابات در شکل زير وارد آن مي‌شويم.

2

قوانين، مقررات و معرفي انتخابات:

تمام قوانين و مقررات حاکم بر انتخابات که رأي‌دهندگان و کانديداها موظف به رعايت آن هستند در اين بخش تعريف مي‌شود.

با انتخاب اين گزينه از منوي انتخابات وارد بخش قوانين، مقررات و معرفي انتخابات مي‌شود.

3

تأييد و بررسي تبليغات کانديدا:

در اين قسمت مسئول امور فرهنگي تبليغاتي را که کانديداها در صفحه خود گذاشته‌اند، بررسي و تأييد مي‌کند.

براي ورود روي گزينه تأييد و بررسي تبليغات کانديدا در منوي انتخابات کليک کنيد.

4

از منوي انتخابات سمت راست روي گزينه تأييد و بررسي کانديدا کليک کرده تا صفحه زير نمايان شود.

5

با کليک بر روي تبليغات کانديد مي‌توان تمامي تبليغات را مشاهده کرد و سپس آن را تأييد نمود.

اعضاي ستاد برگزاري:

در اين بخش اعضاي ستاد برگزاري که در بخش اجرايي و نظارت همکاري مي‌کنند، تعيين مي‌شوند.

براي وارد شدن ابتدا روي اعضاي ستاد برگزاري کليک کرده تا ليست اعضا نمايان شود.

6

سپس با کليک بر روي افزودن مي‌توان اعضاي آن را تعيين و اضافه نمود.

7

از اين طريق هيئت نظارت تعيين مي‌شود. اين هيئت از هر بخشي و حتي خارج از محدوده تعريف شده ولي داراي نام کاربري دانشگاه، براي کانديداها قابل انتخاب است.

8

با کليک بر روي گزينه انتخاب وارد صفحه زير شده تا بتوان هيئت نظارت و ارزيابي را از بين کاربران دانشگاه انتخاب کرد.

9

نوع کاربر: نوع کاربري را به عنوان مثال دانشجو، وارد کنيد.

بخش: تمام بخش‌هاي دانشگاه مانند دانشکده رياضي، فيزيک و ... در اين قسمت موجود است.

نام خانوادگي: با وارد کردن نام خانوادگي شخص مي‌توان جستجو را انجام داد و با وارد کردن بخشي از آن نيز جستجو انجام مي‌شود.

نام: با وارد کردن نام شخص مي‌توان جستجو را انجام داد و با وارد کردن بخشي از آن نيز جستجو انجام مي‌شود.

شناسه کاربري: هر يک از دانشجويان و کاربران دانشگاه داراي يک نام کاربري مي‌باشند. مثلاً نام کاربري دانشجويان با حرف s قبل از شماره دانشجويي آنها مي‌باشد. جستجو بر اساس شناسه کاربري نيز انجام مي‌شود.

سپس با گزينه جستجو نتايج بر اساس مشخصات در بخش زير آن صفحه نمايان مي‌شود و با گزينه انصراف به صفحه قبل باز مي‌گردد.

10

پس از جستجو و انتخاب اسامي اعضا، نقش آنها به عنوان هيئت نظارت يا اجرايي تعيين مي‌شود و با گزينه ذخيره اسامي مورد نظر به ليست اعضاي ستاد برگزاري افزوده مي‌شوند. هيئت اجرايي تمام کارهاي اجرايي از قبيل تبليغات، برگزاري انتخابات و ... را به عهده دارد و هيئت نظارت بر روند اجراي آن نظارت دارند. 

اعضاي کانديد:

در اين قسمت مسئول امور فرهنگي در مورد تأييد عضويت اعضاي کانديد تصميم مي‌گيرد. براي ورود ابتدا روي گزينه اعضاي کانديد کليک کنيد.

11

 مسئول امور فرهنگي در اين قسمت مي‌تواند اعضاي کانديد را تأييد و حذف نمايد. همچنين گزارش آراء مربوط به هر يک از اعضاي کانديد نيز قابل مشاهده مي‌باشد.

12

جهت افزودن اعضاي کانديد رويگزينه افزودن کليک کرده تا وارد صفحه زير شود.

13

سپس با زدن کليد space ليست متقاضيان نمايان مي‌شود و مسئول از بين آنها اعضاي مورد تأييد را انتخاب نموده و با گزينه ذخيره به ليست اعضاي کانديد اضافه مي‌شوند. 

 

گزارش انتخابات:

مسئول سيستم از اين طريق مي‌تواند گزارش انتخابات از جمله تعداد رأي‌دهندگان و ميزان آراء هر کدام از کانديدها را مشاهده نمايد.

براي ورود روي گزارش انتخابات کليک کنيد.

14

با کليک بر روي گزارش انتخابات يک فايل pdf از گزارش آن انتخابات مانند شکل زير توليد مي‌شود.

16