فهرست
ليست حوزه‌هاي امتحان

حوزه‌هاي امتحاني:

براي واحدهاي مجازي و بين‌الملل اين امکان وجود دارد که حوزه‌هايي در شهرها و کشورهاي ديگر تعيين نمايند تا دانشجويان بتوانند در آن محل آزمون دهند.

براي ورود به اين بخش ابتدا روي لينک حوزه‌هاي امتحاني در زيرسيستم مديريت سيستم کليک کنيد.

1

سپس وارد صفحه زير مي‌شود.

2

1-    براي افزودن حوزه جديد امتحاني بر روي افزودن حوزه جديد کليک کنيد که وارد صفحه تعريف مشخصات حوزه مي‌شود.

2-    سپس مي‌توان مشخصات حوزه تعريف شده را مشاهده نمود.

3-    در نهايت با کليک بر روي گزينه ذخيره، تمام تغييرات ذخيره مي‌شود.