فهرست
افزودن حوزه امتحان

پس از کليک بر روي افزودن حوزه جديد امتحاني وارد صفحه زير مي‌شود.

1

1-    در اين صفحه ابتدا مشخصات حوزه برگزارکننده آزمون تعريف مي‌شود که شامل موارد زير مي‌باشد:

·        نام حوزه: نام حوزه مورد نظر مشخص مي‌شود.

·        نام لاتين حوزه: نام لاتين حوزه مورد نظر مشخص مي‌شود.

·        مبلغ شرکت در آزمون ميان ترم: مبلغ شرکت در آزمون ميان ترم براي دانشجوياني که مايل هستند در محل‌هايي غير از دانشگاه مربوطه آزمون دهند، تعيين مي‌شود. اين مبلغ پيش نياز بخش چاپ کارت ورود به جلسه مي‌باشد.

·        مبلغ شرکت در آزمون پايان ترم: مبلغ شرکت در آزمون پايان ترم براي دانشجوياني که مايل هستند در محل‌هايي غير از دانشگاه مربوطه آزمون دهند، تعيين مي‌شود. اين مبلغ پيش نياز بخش چاپ کارت ورود به جلسه مي‌باشد.

2-    سپس با گزينه ذخيره حوزه جديد به ليست اضافه مي‌شود.