فهرست
مشخصات واحد دانشگاهي

با کليک بر روي واحد مورد نظر به صفحه زير منتقل مي‌شود.

مشخصات واحد دانشگاهي:

1

در قسمت مشخص شده در شکل مي‌توان گزينه‌هاي متفاوتي را انتخاب کرد که به شرح ذيل مي‌باشد.

هر واحد آموزشي يک رسته آموزشي و يک رسته آموزشي شهريه رايگان دارد.

نام واحد: نام واحد آموزشي در اين قسمت وارد مي‌شود.

رسته آموزشي شهريه: براي تمام دانشجوياني که ملزم به پرداخت شهريه مي‌باشند جدولي تعريف مي‌شود. مثلاً گروه‌هاي مختلف آموزشي علوم پايه، فني/مهندسي و ... شهريه‌هاي متفاوتي پرداخت مي‌کنند. مبلغ شهريه در دفترچه سازمان سنجش تعريف مي‎شود. گروه‌هاي تعريف شده در سيستم نيز بر اساس دفترچه سازمان سنجش مي‌باشد. واحدهاي آموزشي کوچک معمولاً يک نرخ شهريه دارند و بنابراين بر اساس آموزش عمومي که پيش‌فرض سيستم مي‌باشد، تعريف مي‌شوند.

رسته آموزش شهريه رايگان: براي دانشجويان دوره روزانه مي‌باشد که پس از فارغ‌التحصيلي داراي تعهد خدمت رايگان مي‌باشند. اين تعرفه نيز براي گروه‌هاي آموزشي و سهميه مناطق مختلف، متفاوت مي‌باشد. بنابراين جداول مختلفي براي آنها تعريف مي‌شود.

آدرس پستي: آدرس پستي براي واحد دانشگاهي تعريف مي‌شود.

تلفن: شماره تلفن واحد دانشگاهي درج مي‌شود.

آدرس الکترونيکي: آدرس الکترونيکي براي واحد دانشگاهي تعريف مي‌شود.

کد وزارت علوم: کد خاصي که وزارت علوم براي واحدهاي آموزشي تعيين کرده است در اين قسمت وارد مي‌شود.

بناي شماره دانشجويي: ورود دانشجويان از طريق سازمان سنجش اعلام مي‌شود و يک فايل Excel در اختيار دانشگاه‌ها قرار مي‌گيرد. اطلاعات اين فايل به طور سيستمي از طريق زيرسيستم انتقال اطلاعات وارد سيستم مي‌شود. بنابراين شماره دانشجويي افراد با توجه به سال ورود و گروه آموزشي تعيين مي‌شود.

ضرائب گرانت اساتيد:

ضريب گرانت به ازاي رشته‌هاي مختلف، متفاوت مي‌باشد. به عنوان مثال گرانت استادي با رشته‌ي خاص مانند نانو مي‌تواند با ضريب 1.5 برابر بيشتر باشد. اين ضريب‌ها در زيرسيستم پژوهشي تأثير مي‌گذارد. در واقع اين قسمت پيش‌نياز زيرسيستم پژوهشي مي‌باشد.

2

ضريب استاد: به اساتيد بخش‌هاي مختلف گرنت با ضرايب مختلف تعلق مي‌گيرد. مثلاً ممکن است به اساتيد بخش فيزيک گرنت با ضريب 2.5 تعلق گيرد.

ضريب رشته: همچنين در بخش‌ها و دانشکده‌هاي مختلف ممکن است رشته‌هاي خاصي داراي ضرايب گرنت متفاوت باشند. مثلاً ممکن است رشته فيزيک حالت جامد در بخش فيزيک داراي ضريب 3 باشد.

تعداد واحدهاي پايان نامه کارشناسي ارشد: تعداد واحدهاي پايان نامه کارشناسي ارشد براي بخش‌هاي مختلف، متفاوت مي‌باشد، بنابراين تخصيص اعتبار به آنها نيز متفاوت خواهد بود.

تعداد واحدهاي پايان نامه دکتري: تعداد واحدهاي پايان نامه دکتري براي بخش‌هاي مختلف، متفاوت مي‌باشد، بنابراين تخصيص اعتبار به آنها نيز متفاوت خواهد بود.

بدهي‌هاي مجاز براي انتخاب واحد:

در قسمت 1 سقف مجاز بدهي خوابگاهي و تغذيه دانشجويان بر حسب واحدهاي مختلف پولي تعريف مي‌شود و در قسمت 2 مي‌توان تغييرات را ذخيره کرد.

3

در اين قسمت حد مجازي براي دانشجويان ملزم به پرداخت بدهي در نظر گرفته مي‌شود که در صورت عدم رعايت آن، مجاز به انتخاب واحد نمي‌باشند. همچنين براي واحدهاي بين‌الملل خارج از کشور، واحدهاي پولي متفاوت مانند دلار، يورو، درهم و ... هم در نظر گرفته شده است. دانشجويان روزانه هم در صورت اخذ واحد تابستاني، اخذ مجدد واحد به دليل مردود شدن يا حذف ملزم به پرداخت شهريه مي‌باشند.

چاپ کارت ورود به جلسه:

دانشگاه براي امتحانات پايان ترم کارت ورود به جلسه چاپ مي‌کند.

4

در اين قسمت هم سقف مجاز براي بدهي دانشجويان تعيين مي‌کنند تا در صورت تجاوز از حد مجاز، مجوز ورود به جلسه را نداشته باشند. در بخش توضيحات در مورد کارت توضيح مختصري داده مي‌شود. بانک تعريف شده براي پرداخت هزينه بابت برگزاري امتحان در حوزه‌هاي ديگر مي‌باشد. به عنوان مثال دانشجويان واحدهاي مجازي که مايلند در شهر ديگري امتحان دهند مي‌توانند از اين طريق حوزه امتحاني خود را تعيين نمايند. تعرفه آزمونها و دروس در زيرسيستم حوزه‌هاي امتحاني جهت پيش‌نياز تعريف شده است.

اطلاعات اينترنتي وجه فارغ‌التحصيلي:

دانشجويان پس از رسيدن به مرحله فارغ‌التحصيلي بايد وجهي بابت مدرک خود واريز نمايند که از اين طريق مسئول سيستم مي‌تواند در شماره 1 بانک و مبلغ مورد نظر را وارد کرده و در شماره 2 اطلاعات پرداختي را ذخيره ‌نمايد.

5

خصوصيات واحد:

واحدها از اين طريق مي‌توانند بعضي از خصوصيات را به دلخواه نمايش دهند.

6

-         نمايش رتبه دانشجو: در اين قسمت رتبه دانشجو در بين هم‌ورودي‌ها و همچنين کل دانشجويان رشته قابليت نمايش دارد.

-         شهريه ثابت ترم بعد در محاسبه بدهي منظور شود: اگر تيک اين مورد زده شود، شهريه ترم آينده نيز در محاسبه بدهي منظور خواهد شد.

-         مشخصات کلاس بعد از ثبت نام دانشجويان قابل تغيير مي‌باشد: با تيک زدن اين بخش استاد مربوطه، تاريخ امتحان و... قابل تغيير مي‌باشد.

-         وصول نمره بطور مستقيم بعد از بستن نمره امکان‌پذير باشد: در واحدهاي بزرگ به دليل گستردگي بعضي از کارها به دانشکده سپرده شده است که طي چند مرحله جهت وصول نمره از طريق استاد به دانشکده و سپس به آموزش مي‌رسد. در واحدهاي کوچک نيازي به انجام اين مراحل نيست.

-         تاييد وام بطور مستقيم بعد از درخواست دانشجو امکانپذير باشد: در اين مرحله مانند مرحله قبل تعيين حق اختيار به عهده مسئول سيستم مي‌باشد.

-         ماده 18 از بخشنامه سال 91(حذف نمره دروس رد در صورت قبول در ترمهاي بعد در معدل کل ) اجرا شود: با تيک زدن اين بخش، امکان محاسبه نمره دروس مردودي (در صورت قبولي در ترمهاي بعد) در معدل کل تعيين مي‌شود.

-         دروس Fail شده، رفع پيش نياز تلقي نشوند: اين بخش تعيين کننده رفع پيش‌نيازي دروس مردودي مي‌باشد.

-         دانشجويان روزانه، درصورت رد شدن در درس، پس از اخذ مجدد، ملزم به پرداخت شهريه باشند: با زدن تيک اين قسمت دانشجويان روزانه جهت اخذ مجدد درس ملزم به پرداخت شهريه مي‌باشند.

-         دانشجويان خوابگاهي، درصورت داشتن بدهي، مجاز به انجام ثبت نام مقدماتي نباشند: با تيک زدن اين بخش دانشجوياني که بدهي خوابگاه دارند مجاز به انجام ثبت نام مقدماتي نيستند.

-         مهلت ثبت نام و درج نمره ي درس هاي خاص امکان پذير باشد. بر اساس نوع درس: در قسمت آخر اين بخش تعيين مي‌شود اولاً مهلت وارد کردن نمره دروس خاصي مانند کارآموزي و پروژه تا چه زماني مي‌باشد، ثانياً روش وارد کردن نمره از طريق کدام يک از روشهاي اينترنتي، شبکه داخلي و ... مي‌تواند انجام گيرد.

همچنين مي‌توان دروس خاص را با گزينه انتخاب مشخص شده در شکل بالا تعيين کرد که وارد صفحه انتخاب گزينه‌هاي يک مجموعه مي‌شود.

پس از انتخاب دروس و ذخيره کردن آنها مي‌توان اسامي آنها را در ليست دروس خاص مشاهده کرد.

کاربر اوليه جهت بررسي طرح تحقيق دانشجويان مقطع ارشد و دکتري و مهلت دفاع:

در برخي از دانشگاه‌ها پروپوزال ابتدا بايد در بخش، بعد در دانشکده و سپس در دانشگاه تصويب شود. بعضي از واحدها بخش مجزا ندارند. در اين زيرسيستم قابليت تنظيم کاربر مسئول قابل تغيير است. همچنين مهلتي براي دفاع دانشجويان تعيين مي‌شود.

7

1-    اولين کاربر مسئول تأييد پايان نامه تعيين مي‌شود.

2-    آخرين تاريخ مجاز براي دفاع در ترم اول يا دوم به صورت يک عدد 4 رقمي که ماه و سال را نشان مي‌دهد، مشخص مي‌شود.

 

در سمت راست صفحه مشخصات واحد دانشگاهي منويي وجود دارد که شامل موارد زير مي‌باشد.

افزودن دانشکده جديد

بانک‌هاي فعال

پارامترها و حدود ثبت‌نام

افزودن واحد ستادي

تعيين مسئول جديد

ليست همه مسئولان

متغيرهاي واحد

سنوات مقاطع تحصيلي

همچنين با گزينه حذف واحد دانشگاهي مي‌توان آن واحد را حذف نمود به اين طريق که ابتدا پيغام زير نمايان مي‌شود و با فشردن کليد Ok عمل حذف واحد دانشگاهي اجرا خواهد شد.

8