فهرست
افزودن بخش جديد

براي افزودن بخش جديد روي لينک آن کليک کرده تا وارد صفحه زير شود.

1

نام بخش و نام لاتين آن را وارد نموده و بقيه موارد عيناً مانند افزودن دانشکده جديد مي‌باشد.