فهرست
افزودن دانشكده جديد

افزودن دانشکده جديد:

در زيرسيستم افزودن دانشکده جديد مي‌توان دانشکده يا پژوهشکده جديدي را اضافه نمود.

1

نام دانشکده: براي دانشکده جديد يک عنوان تعيين مي‌شود.

نام لاتين دانشکده: براي دانشکده جديد عنوان لاتين نيز تعيين مي‌شود.

نام لاتين مدرک تحصيلي: براي تمام مدارک تحصيلي از جمله کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد و... عنوان لاتين مشخص مي‌شود.

رسته آموزشي شهريه: مانند رسته آموزشي شهريه که در صفحه اول ورود به واحد دانشگاهي تعريف شد، در مورد دانشکده جديد نيز تعريف مي‌شود.

رسته آموزشي شهريه رايگان: مانند رسته آموزشي شهريه رايگان که در صفحه اول ورود به واحد دانشگاهي تعريف شد، در مورد دانشکده جديد نيز تعريف مي‌شود.

آدرس: آدرس دانشکده جديد مشخص مي‌شود.

تلفن: تلفن دانشکده جديد در اين قسمت درج مي‌گردد.

آدرس الکترونيکي: آدرس الکترونيکي دانشکده جديد تعيين مي‌شود.

کد وزارت علوم: کد خاصي که وزارت علوم براي دانشکده تعيين کرده است در اين بخش وارد مي‌شود.

در سمت راست منويي وجود دارد که شامل موارد زير مي‌باشد.

افزودن بخش جديد

افزودن واحد ستادي

تعيين مسئول جديد

ليست همه مسئولان

متغيرهاي واحد

ليست رشته-گرايشها

همچنين در قسمت زير مشخصات دانشکده، مسئول سيستم مي‌تواند در مورد اعتبارات گرنت، حق‌التدريس، مسئوليت امور پايان‌نامه و نمايش آن در سي‌وي تنظيماتي اعمال کند.

2

ضرايب و مقادير گرنت: اين بخش همانند ضرايب و مقادير گرنت در صفحه اول واحدهاي دانشگاهي مي‌باشد با اين تفاوت که در اين بخش پارامترها فقط براي بخش خاصي تعريف مي‌شود.

حق‌التدريس: در اين بخش تنظيماتي براي حق‌التدريس صورت مي‌گيرد.

مجوز 233 به کاربري که سمت آن غير از معاون آموزشي مي‌باشد اجازه مي‎دهد که مسئوليت معاون آموزشي را به عهده بگيرد.

اساتيدي که پرداختي کارايي حق‌التدريس دريافت مي‌کنند در ليست حق‌التدريس قرار نمي‌گيرند.

اولين کاربر مسئول پايان نامه: شخص متصدي پايان نامه که حق تأييد پايان نامه‌ها را به عهده دارد، تعيين مي‌شود.

پيام اخذ خوابگاه مرد: در اين قسمت پيامي جهت اطلاع دانشجويان مرد ورودي جديد آن واحد دانشگاهي نوشته مي‌شود.

پيام اخذ خوابگاه زن: در اين قسمت پيامي جهت اطلاع دانشجويان زن ورودي جديد آن واحد دانشگاهي نوشته مي‌شود.