فهرست
ليست پارامترهاي ثبت نام واحدها

ليست پارامترهاي ثبت نام:

پارامترهاي در سطح واحد دانشگاهي وجود دارد که مي‌توان بر اساس ورودي‌هاي مختلف آنها را تعريف کرد. در واقع فيلتربندي اين زيرسيستم بر اساس واحد دانشگاهي و ورودي‌هاي مختلف مي‌باشد. اطلاعات موجود در اين زيرسيستم در بخش فارغ‌التحصيلي و مشخصات واحد دانشگاهي استفاده مي‌شود.

ورود کاربران:

1-    ابتدا وارد سيستم مديريت سيستم شويد. (در بخش مديريت سيستم شرح داده شده است)

2-    از منوي سمت راست زيرسيستم مديريت سيستم وارد بخش ليست پارامترهاي ثبت‌نام شويد.

 

3

3-    پس از ورود در اين بخش مي‌توان اطلاعات سال و ترم ورودي و همچنين واحد دانشگاهي را تعيين نماييد.

4

واحد دانشگاهي: در اين بخش مي‌توان واحدهاي مختلف دانشگاهي اعم از واحد بين‌الملل، مجازي و ... تعريف مي‌شوند. هر واحد دانشگاهي تنظيمات مختص به خود را دارد.

ورودي: در اين قسمت سال و ترم ورود تعيين مي‌شود تا واحدهاي دانشگاهي بتوانند تغيير در آيين نامه آموزشي را بر اين اساس اعمال نمايند. برخي از اين تغييرات شامل سقف مجاز تعداد واحدهاي اخذ شده توسط دانشجو در دوره‌هاي مختلف آموزشي مي‌باشد. چنانچه موردي در اين بخش تغيير کند بايد تمام موارد مجدداً در سيستم وارد شوند، ولو آنهايي که تغيير نکرده‌اند. به عنوان مثال تعداد واحدهاي عمومي که هر دانشجو مي‌تواند در هر ترم انتخاب کند و يا سقف تعداد واحدهاي مجاز ترم اول دانشجويان کارشناسي در اين بخش مشخص مي‌شود.