فهرست
ليست رشته و گرايشها

ليست همه رشته‌ها و گرايشها:

در اين قسمت پس از انتخاب مقطع و کليک بر روي لينک آن وارد صفحه‌اي مي‌شود که مي‌توان ليست همه رشته‌ها و گرايشهاي مربوط به آن مقطع را مشاهده نمود.

1

با کليک بر روي هر يک از موارد ليست وارد صفحه تعريف رشته مي‌شود که در آن مي‌توان تغييرات و اصلاحات را اعمال نمود.