فهرست
تعريف رشته ي جديد

تعريف رشته جديد:

در اين صفحه به ترتيب از بالا به پايين مي‌توان رشته، گرايش و شاخه را تعريف نمود. همچنين مي‌توان برنامه درسي واحد و ليست همه رشته‌ها و گرايشها را مشاهده نمود. با کليک بر روي تعريف رشته جديد وارد صفحه آن مي‌شود.

6

نام رشته: نام رشته وارد مي‌شود.

نام لاتين رشته: نام لاتين رشته وارد مي‌شود.

نام لاتين مدرک: نام لاتيني براي سطح مقطع رشته مورد تعريف تعيين مي‌شود.

مقطع: مقطع تحصيلي وارد مي‌شود.

کد وزارت علوم: کدي که وزارت علوم به رشته اختصاص داده است، وارد مي‌شود.

اگر تيک قسمت (رشته داراي گرايش است) زده شود، در صفحه اول جستجو مي‌توان نام رشته را مشاهده کرد.

شيوه ارائه: شامل آموزش محور و پژوهش محور مي‌باشد و مربوط به تحصيلات تکميلي است. در آموزش محور دانشجويان واحد پايان نامه ندارند.

همچنين در تعريف گرايش اگر شاخه دار بودن آن زده شود، در ليست جستجوي گرايشها نمايان مي‌شود.

نکته: وقتي که کارشناس بخش ليست رشته و گرايشهاي بخش را انتخاب مي‌نمايد فقط ليست مربوط به آن بخش نمايان مي‌شود.

براي هر رشته يک سري واحدهايي وجود دارد که براي فارغ‌التحصيلي، دانشجويان ملزم به گذراندن آنها هستند.

فرمهاي تقاضاي پذيرش قديمي مي‌باشد و تقريباً ديگر کاربردي ندارد.

ضريب رشته جهت محاسبه گرنت اساتيد استفاده مي‌شود. در واقع گرنت اساتيد در بخش چارت سازماني، ليست همه واحدهاي از نوع، ضرايب گرنت اساتيد تعريف مي‌شود ولي اهميت اين بخش براي گرنت دانشجويان تحصيلات تکميلي مي‌باشد که با اين ضرايب محاسبه مي‌گردد. در واقع در چارت سازماني ضرايب گرنت براي بخش تعريف مي‌شود و زماني که در بخش خاصي به يک رشته خاص گرنت متفاوتي تعلق گيرد، بايد در اين قسمت اعمال گردد. محاسبه گرنت در چارت از جزئي‌ترين قسمت مانند شاخه و گرايش شروع به جستجو مي‌کند تا به کلي ترين بخش مانند واحد دانشگاهي برسد و براي محاسبه وقتي به جزئي‌ترين بخش محاسبه گرنت برسد، همان را در نظر خواهد گرفت. البته مجوز اين قسمت در اختيار کارشناس بخش نيست و تنها مسئول سيستم مي‌تواند آن را تغيير دهد. کارشناس تنها مي‌تواند آن را مشاهد نمايد.

تعريف گرايش مربوط به رشته:

پس از ذخيره رشته جديد مي‌توان در آن رشته در صفحه اول با ورود به لينک تعريف گرايش مربوط به رشته، گرايش تعريف کرد. بنابراين کادر تعريف گرايش نيز اضافه مي‌گردد.

7

عنوان گرايش: عنوان فارسي براي گرايش مربوط به رشته تعيين مي‌شود.

عنوان لاتين گرايش: عنوان لاتين براي گرايش مربوط به رشته تعيين مي‌شود.

همچنين در تعريف گرايش اگر تيک شاخه دار بودن آن زده شود، در ليست جستجوي گرايشها نمايان مي‌شود.

تعريف شاخه مربوط به گرايش:

سپس مي‌توان با تعريف گرايش و تيک زدن شاخه‌دار بودن گرايش در صفحه اول مي‌توان وارد لينک تعريف شاخه مربوط به گرايش شد و شاخه براي آن تعريف کرد.

8

عنوان شاخه: عنوان فارسي براي شاخه مربوط به گرايش تعيين مي‌شود.

عنوان لاتين شاخه: عنوان لاتين براي شاخه مربوط به گرايش تعيين مي‌شود.