فهرست
ليست نمره

ليست نمره :

با انتخاب اين گزينه ليست دانشجويان کلاس با جزئياتي از قبيل شماره دانشجويي ، نمره به عدد و حروف ، وضعيت نمره و رشته ،  نمايش داده ميشود .

1

·         اطلاعات موجود در کادر مشخصات کلاس از قسمت مشخصات کلي درس خوانده شده است که به تفصيل در قسمت مشخصات کلاس توضيح داده شده است .

نکته:

      اگر درسي از ليست دروس اخذ شده دانشجو حذف شده باشد در قسمت نمره به عدد ، عبارت " حذف"  آورده ميشود.