فهرست
کلاس هاي تعريف شده بخش در نيمسال

پس از تعريف کلاس درس هاي بخش توسط کارشناس بخش ، از طريق اين گزينه ميتوان کلاس هاي ايجاد شده را به تفکيک عنوان درس مشاهده و از طريق هر عنوان درس به گروه هاي ايجاد شده آن درس دسترسي داشت .

( جهت مشاهده راهنماي تعريف کلاس درس جديد به صفحه راهنماي تعريف کلاس درس جديد  مراجعه نماييد )

1.       در صفحه امور برنامه درسي نيمسال ، پس از انتخاب نيمسال و بخش مورد نظر ، گزينه " کلاس هاي تعريف شده بخش در نيمسال " را انتخاب نماييد :

2

2.        ليست درس هاي تعريف شده بخش موردنظر در نيمسال موردنظر در تمامي مقاطع تحصيلي نمايش داده ميشود :

5

6

3.       درصورتي که از کادرمقطع درس ، يکي را انتخاب نماييد ليست دروس بخش مورد نظر در نيمسال موردنظر تنها در  مقطع انتخاب شده نمايش داده ميشود :

7

4.       با انتخاب هر يک از درسهاي موجود در ليست وارد صفحه ليست کلاسها ميشويم .

8

5.       درصفحه ليست کلاسها ، با انتخاب هر کدام از گروه هاي کلاسي درس موردنظر وارد صفحه مشخصات کلاس ميشويم که به تفصيل در قسمت تعريف کلاس درس جديد توضيح داده شده است .

9