فهرست
تعريف كلاس درس جديد

تعريف کلاس درس جديد :

هر بخش بر اساس دروسي که در ثبت نام مقدماتي هر نيمسال توسط دانشجويان اعلام نياز شده است  ،  کلاس هايي ارائه ميدهد ،  جهت ثبت نام دانشجويان در کلاس هاي انتخابي بايستي ابتدا کلاس ها ايجاد شوند .

  1. جهت تعريف برنامه کلاسي جديد در صفحه امور برنامه درسي نيمسال ، پس از تعيين نيمسال و بخش مورد نظر گزينه تعريف کلاس درس جديد را انتخاب نماييد.

نکته:

درصورتي که نيمسال را انتخاب ننماييد به طور پيش فرض نيمسال جاري فعال ميباشد.

نکته:

 

درصورتي که کارشناسي در چند بخش ، کارشناس آموزش باشد با انتخاب هر کدام از آن بخش ها ، درصفحه بعد ليست دروس آن بخش برايش نمايش داده ميشود اما اگر تنها کارشناس آموزش يک بخش باشد ، حتي اگر بخش ديگري را انتخاب نمايد تنها دروس مربوط به بخشي که در آن سِمت دارد نمايش داده ميشود.  در واقع کارشناس آموزش بخش تنها براي بخش مربوط به خود مي تواند کلاس جديد تعريف نمايد.

 

 9

 2 . در صفحه باز شده پس از انتخاب نام درس ، نيمسال و تعداد گروه هاي مورد نظر برروي دکمه ايجاد گروه ها کليک نماييد .

7

 

نام درس : ليست دروس هر بخش در اينجا نمايش داده ميشود . نام درس مورد نظر خود را انتخاب نماييد.

(نام درس ابتدا بايد در قسمت  دروس مصوب ، تعريف درس جديد تعريف شود که در صفحه راهنماي  دروس مصوب  توضيح داده شده است ) .

نيمسال : نيمسال مورد نظر خود را انتخاب نماييد.  (نيمسال هاي تحصيلي  ابتدا بايد در قسمت تقويم آموزشي تعريف شود که در صفحه راهنماي  تقويم آموزشي   توضيح داده شده است ) .

تعداد گروه : در اين قسمت تعداد گروه مورد نظر خود را وارد نماييد. تعداد گروه بسته به تعداد دانشجويان کلاس دارد که ميتواند از يک گروه و در کلاس هاي پرجمعيت  تا چندين گروه باشد .

3 . پس از ايجاد گروه ها ،  ليست گروه هاي ايجاد شده نمايش داده ميشود .

11

 جهت تکميل جزئيات هر کلاس بر روي رديف مربوطه کليک نماييد .

12

 4. صفحه مشخصات کلاس نمايش داده ميشود .

13

جهت مشاهده صفحه راهنماي مشخصات کلاس به لينک زير مراجعه نماييد .

مشخصات کلاس