فهرست
تکميل فرم ارسال اطلاعات

تکميل فرم هاي ارسال اطلاعات

اعضاي محترم هيات علمي جهت دريافت اعتبار پژوهشي ساليانه(گرنت)، پايه و کارايي، مي بايست اطلاعات پژوهشي خود را که قبلا در سيستم وارد کرده اند (در قسمت اطلاعات پژوهشي)، در بازه زماني مشخص به فرم هاي ارسال اطلاعات ضميمه نمايند. به اين منظور در بازه مشخص لينکي مانند آنچه در شکل 1 مشاهده مي نماييد در صفحه اصلي استاد نمايش داده خواهد شد.

1

شکل 1

در قسمت ليست فرم هاي اقدام نشده روي لينک نمايش داده شده کليک نماييد. با کليک بر روي لينک پس از تاييد کردن پيغام نمايش داده شده در شکل 2 صفحه اي مانند آنچه در شکل 3مشاهده مي کنيد نمايش داده مي شود.

2

شکل 2

3

شکل 3

1)       با کليک بر روي دکمه "اضافه کردن برگه به اين فرم" ليست اطلاعات پژوهشي شما که در بازه زماني تعريف شده در سيستم قرار مي گيرند، نمايش داده خواهد شد. اطلاعات مورد نظر خود را از اين ليست انتخاب نموده و روي دکمه "ذخيره" کليک نماييد.

تذکر مهم: توجه داشته باشد که اگر در انتهاي انتخاب ليست اطلاعات پژوهشي، رو دکمه "ذخيره" کليک نکنيد هيچ گونه اطلاعاتي به صفحه تکميل فرم ارسال اطلاعات شما پيوست نخواهد شد.

پس از اضافه نمودن اطلاعات مورد نظر به فرم خود، ممکن است بعضي از رديف ها قرمز رنگ باشند، رديف هايي که به رنگ قرمز نمايش داده شده اند به اين معني است که قسمتي از برگه مورد نظر تکميل نشده است، با نگه داشتن ماوس خود بر روي رديف مورد نظر، آيتم هاي تکميل نشده آن برگه به شما نشان داده خواهد شد، با کليک بر روي رديف قرمز رنگ برگه مربوط به آن رديف براي شما باز خواهد شد و شما مي توانيد اطلاعات مربوطه را ويرايش کرده و تکميل نماييد. پس از اصلاح رديف مشکي رنگ خواهد شد.

2)      پس از آنکه تمام برگه هاي خود را به فرم ضميمه کرديد جملات مشخص شده را تاييد نموده و روي دکمه " به جريان اندازي فرم" کليک نماييد. پس از آن کادري مانند آنچه در شکل 4 مشاهده مي کنيد نمايش داده مي شود. با کليک بر روي دکمه “ok” فرم شما به معاون پژوهشي دانشکده ارسال خواهد شد و شما ديگر قادر به ويرايش آن نخواهيد بود.

4

شکل 4

 3)      با کليک بر روي دکمه "پيگيري مراحل اداري" مي توانيد روند پرونده خود را مشاهده و پيگيري کنيد.