فهرست
مشخصات واحد ستادي

مشخصات واحد ستادي:

در اين بخش تمام موارد مانند افزودن واحد ستادي مي‌باشد، با اين تفاوت که واحد مربوطه مشخص مي‌باشد و تنها نياز به وارد کردن مشخصات آن است.

1