فهرست
افزودن واحد ستادي

پس از کليک بر روي هر يک از واحدها در ليست واحدهاي ستادي و يا گزينه افزودن واحد ستادي وارد صفحه زير مي‌شود.

1

با انتخاب افزودن واحد ستادي در صفحه اول نيز وارد همين صفحه خواهد شد.

نوع واحد: هر نوع از واحدها از جمله واحدهاي آموزشي مانند تحصيلات تکميلي، کتابخانه، مرکز تحقيقات، واحدهاي پژوهشي و همچنين تمامي معاونت‌ها، تشکل‌ها، مهمانسرا، مجلات، سلف سرويس و... در اين بخش وجود دارد که به واحد جديد نسبت داده مي‌شود.

نام واحد: يک نام براي واحد جديد تعريف مي‌شود.

آدرس پستي: آدرس واحد مورد نظر در اين قسمت تعيين مي‌شود.

تلفن: تلفن واحد مورد نظر در اين قسمت تعيين مي‌شود.

آدرس الکترونيکي: آدرس الکترونيکي مورد نظر در اين قسمت تعيين مي‌شود.

کد وزارت علوم: اين کد بايد منطبق بر اطلاعات دريافتي از وزارت علوم باشد.

در سمت راست مشخصات واحد ستادي منويي وجود دارد که شامل موارد زير مي‌باشد.

افزودن واحد ستادي

تعيين مسئول جديد

ليست همه مسئولان

متغيرهاي واحد