فهرست
تعريف برنامه فرهنگي

برنامه‌هاي فرهنگي:

با کليک بر روي هر يک از برنامه‌هاي فرهنگي مي‌توان برنامه جديد تعريف نمود.

1

-          عنوان برنامه تعريف مي‌شود.

-          تاريخ شروع و پايان برنامه و ثبت نام وارد مي‌شود.

-          ظرفيت اصلي و رزرو مشخص مي‌گردد. ظرفيت رزرو زماني است که کساني از ثبت نام تکميلي انصراف دهند. در اين صورت از بين آنها انتخاب مي‌شود.

-          برگزارکننده برنامه مشخص مي‌گردد.

-          مدت برنامه تعيين مي‌شود.

-          الويت بر اساس زمان ثبت نام يا سابقه شرکت در برنامه تعيين مي‌گردد.

-          هزينه در صورت وجود تعيين مي‌شود.

-          قابليت آپلود فايل در پيوست نيز وجود دارد.

تعيين حوزه: براي تعيين حوزه وارد صفحه حوزه دسترسي کاربران مي‌شود.

ليست شرکت کنندگان: در اين صفحه ليست شرکت کنندگان در برنامه‌اي خاص ظاهر مي‌گردد و تنها مسئول برگزارکننده مي‌تواند آن را مشاهده نمايد.

چاپ ليست شرکت کنندگان: با کليک بر روي اين لينک مي‌توان ليست شرکت‌کنندگان را چاپ نمود.