فهرست
امور آموزشي- وضعيت ها


وضعيت ها

دانشجويان در طول دوران تحصيل ممکن است داراي وضعيت هاي مختلفي مانند انتقال، مهمان، تغيير رشته، مرخصي تحصيلي و ... باشند.

اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد شامل تمامي وضعيت هايي است که مي توان بر روي دانش اعمال نمود و با استفاده از اين صفحه توسط اداره ي آموزش براي دانشجو حکم صادر مي شود.

 

1

 شکل 1

  •  ليست وضعيت هاي دانشجو

با کليک بر روي اين لينک وارد صفحه اي خواهيد شد که ليست وضعيت هايي که تا کنون براي دانشجو اعمال شده است مشاهده مي شود. با کليک بر روي هر يک از موارد مي توانيد وضعيت مورد نظر را در صورت امکان ويرايش يا حذف نماييد. 

  • استعداد درخشان - اخراج - اخراج با اخذ مدرک - انتقال به دانشگاه - انتقال به دانشگاه هاي ديگر - انصراف - انصراف با اخذ مدرک - بلا تکليف - تغيير رشته - تغيير نوع پذيرش - حذف ترم - حذف ترم بدون احتساب - دانشجوي دانشگاه هاي ديگر - ضيافت  انديشه -  فارغ التحصيلي - فوت -  مرخصي تحصيلي با احتساب سنوات - مرخصي تحصيلي بدون احتساب سنوات ملاحضات نيمسال تحصيلي دانشجو-  منصرف عدم تشکيل پرونده - منصرف عدم ثبت نام - مهمان دانشگاه هاي ديگر- مهمان منصرف

براي ثبت هر يک از وضعيت هاي موجود در ليست ، بر روي لينک مورد نظر کليک نماييد وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد شماره و تاريخ نامه ي ابلاغ وضعيت دانشجو را وارد نماييد.

 

2

شکل 2

  •  اتمام دوره

با فشردن اين لينک وضعيت دانشجو فارغ التحصيل نمي شود تنها درمسائلي مانند شهريه، آمار و ... مانند فارغ التحصيل در نظر گرفته مي شود و وضعيت دانشجو به حالت اتمام دوره تغيير پيدا مي کند.

و در ليست وضعيت ها بعد از فشردن لينک " اتمام دوره " اين لينک تبديل به " حذف اتمام دوره " مي شود که با فشردن اين لينک وضعيت دانشجو به حالت دانشجو تغيير پيدا مي کند و در مسائلي مانند شهريه ،آمار و ... به عنوان فارغ التحصيل محسوب نمي شود.   

  •  بازگشت به تحصيل

در صورتي که دانشجويي به دلايلي مانند اخراج، منصرف و ...  از ادامه تحصيل باز مانده باشد و طبق مقررات آموزشي مجددا به وي اجازه ي ادامه تحصيل داده شود با کليک بر روي اين لينک وضعيت او به حالت دانشجو بر خواهد گشت.