فهرست
رشته و گرايش

هر بخش بر اساس دروسي که در ثبت نام مقدماتي هر نيمسال توسط دانشجويان اعلام نياز شده است  ،  کلاس هايي ارائه ميدهد . ( جهت مشاهده راهنماي ثبت نام مقدماتي به صفحه راهنماي تقويم آموزشي بخش پارامترهاي

آموزشي ثبت نام مراجعه نماييد ) .

 جهت انجام امور برنامه درسي نيمسال در صفحه اصلي برنامه کلاسي نيمسال را انتخاب نماييد .

3

2