فهرست
تقويم آموزشي

تقويم آموزشي:

تقويم آموزشي شامل تمامي تاريخ‌هاي مهم از جمله تاريخ ثبت نام، امتحان، شروع و پايان ترم و ... مي‌باشد. سطح تعريف تقويم آموزشي بر روي واحد دانشگاهي مي‌باشد. لينک تقويم آموزشي در صفحه معاونت آموزشي، کاربر مالي و تمامي صفحات home وجود دارد.

پس از کليک بر روي تقويم آموزشي در صفحه اصلي اتوماسيون آموزشي وارد صفحه زير مي‌شود.

3

-         چون تقويم آموزشي بر روي واحد دانشگاهي تعريف مي‌شود، ابتدا بايد واحد دانشگاهي مورد نظر انتخاب شود.

-         سپس مي‌توان نيمسال جديدي تعريف نمود که در ادامه به تفصيل توضيح داده خواهد شد. همچنين مي‌توان بر اساس يک نيمسال خاص جستجو انجام داد و جهت انجام اين کار بايد نيمسال را وارد نمود.

-         در نهايت براي تعريف نيمسال يا جستجو بر اساس نيمسال بايد بر روي گزينه تأييد کليک نمود.  

پس از تأييد وارد صفحه تقويم آموزشي مي‌شود که به تفکيک توضيح داده خواهد شد.

4

مشخصات نيمسال تحصيلي:

5

براي تقويم آموزشي يک واحد مشخص مي‌شود که سال و ترم آن نيز تعيين مي‌گردد. ترم مي‌تواند شامل ترم اول، دوم و تابستان باشد. براي ترم تحصيلي تعيين شده، تاريخ شروع و پايان ترم در نظر گرفته مي‌شود. همچنين براي امتحانات آن نيمسال نيز بازه زماني در نظر مي‌گيرند که از تاريخ مشخصي شروع و تا تاريخي ديگر به پايان مي‌رسد.

 

پارامترهاي مالي ثبت نام:

7

مهلت پرداخت شهريه: در اين بخش تاريخي براي مهلت پرداخت شهريه تعيين مي‌شود که دانشجويان تا آن تاريخ ملزم به تصويه حساب مبلغ شهريه مي‌باشند.

کنترل مالي در ثبت نام مقدماتي انجام شود: اگر تيک اين قسمت زده شود در ثبت نام مقدماتي اجازه ثبت نام به دانشجو داده نمي‌شود. البته براي بدهي نيز سقف مجاز تعيين مي‌شود. پيش نياز سقف مجاز بدهي در چارت سازماني مي‌باشد که در قسمت واحد دانشگاهي آن تعريف مي‌شود.

شهريه در اين نيمسال توسط سيستم محاسبه نشود: اين بخش زماني کاربرد دارد که دانشجوها در حال ثبت نام براي ترم جاري مي‌باشند. بعد از انتخاب دروس براي ترم جاري، شهريه آن به طور خودکار به مبلغ بدهي اضافه مي‌شود و بنابراين ممکن است با انتخاب اولين درس مجاز به ثبت نام نباشند. در واقع مبلغ بدهي تا قبل از ترم جاري محاسبه شود و معمولاً اين تيک اجباري است چون دانشگاهها به طور معمول شهريه ترم جاري را هنگام ثبت نام دريافت نمي‌کنند. کارشناس آموزشي بعد از تاريخ مهلت پرداخت شهريه تيک اين ترم را برمي‌دارند.

پارامترهاي آموزشي ثبت نام:

8

پارامترهاي آموزشي ثبت نام شامل تنظيماتي مي‌باشد که براي دانشگاههاي مختلف ممکن است متفاوت باشد. ابتدا به تفصيل درباره مراحل ثبت نام توضيحي خواهيم داد. ابتدا ثبت نام مقدماتي انجام مي‌شود. در اين مرحله به منظور جمع‌آوري اطلاعات و آمار اوليه از دانشجويان در مورد ثبت نام و دروسي که مايل به انتخاب آنها هستند، ثبت نام مقدماتي انجام مي‌شود. به عنوان مثال ممکن است چندي از دانشجويان به دليل گذراندن آخرين ترم تحصيلي نياز به گرفتن درس خاصي باشند و از طريق ثبت نام مقدماتي، دانشگاه از نياز آنها براي گرفتن آن درس خاص مطلع خواهد شد. ثبت نام مقدماتي معمولاً در اواخر نيمسال قبل انجام مي‌شود. شرکت در اين مرحله اجباري است. سقف مجاز در انتخاب واحد در ثبت نام مقدماتي 24 واحد مي‌باشد.

حال براي شروع ثبت نام مرحله اول، دانشگاه با آمار بدست آمده از ثبت نام مقدماتي، کلاسها، ظرفيت آنها و اساتيد را مشخص کرده تا دانشجويان به راحتي بتوانند ثبت نام خود را تأييد کنند. در واقع ثبت نام اصلي در دو مرحله پس از ثبت نام مقدماتي انجام مي‌شود. ثبت نام مرحله اول وابسته به ثبت نام مقدماتي مي‌باشد. در مرحله اول ليست دروس مجاز با رعايت پيش‌نيازي تنها از بين دروس انتخابي دانشجويان در ثبت نام مقدماتي نمايش داده مي‌شود.

کنترل آموزشي در ثبت نام مقدماتي انجام شود: با تيک زدن اين قسمت، دانشجوياني که به هر دليلي مانند مشروطي و حتي دلايل غير آموزشي اجازه ثبت نام نداشته باشند، در هنگام ثبت نام مقدماتي کنترل خواهند شد.

مجوز اصلاح کنترل ثبت نام: با انتخاب اين گزينه تمامي کنترل‌ها از جمله سقف واحدها و مابقي پارامترهاي ثبت نام اجرا مي‌شود. مجوز اين کار را در اين بخش به کارشناس دانشکده، کارشناس بخش و يا استاد مشاور واگذار مي‌کنند.

مجوز اصلاح کنترل حذف و اضافه: با انتخاب اين گزينه کنترل‌ حذف و اضافه اجرا مي‌شود. مجوز اين کار را در اين بخش به کارشناس دانشکده، کارشناس بخش و يا استاد مشاور واگذار مي‌کنند. مثلاً به دليلي ممکن است براي شخصي تعداد اضافه کردن درس در حذف و اضافه را از 2 درس به 3 درس افزايش دهد و مجوز اصلاح اين کار در دست کارشناس تعيين شده مي‌باشد.

تأييد ثبت نام:ثبت نام بدون تأييد معتبر است: با انتخاب اين گزينه دانشجويان پس از ثبت نام نياز به تأييد ندارند و کارشناس مربوطه بدون تأييد استاد مشاور مجاز به حذف آن درس مي‌باشد.

کارشناس بخش مجوز تأييد ثبت نام را داشته باشد: بعضي دروس هستند که کارشناس مي‌تواند براي دانشجويان انتخاب نمايد. سطح دسترسي کارشناس بيشتر از دانشجو مي‌باشد. در مرحله دوم ثبت نام به عنوان مثال يک دانشجوي فيزيک خواستار واحدي از دانشکده نانو مي‌باشد. کارشناس آموزش بخش فيزيک مجاز است که با هماهنگي استاد مشاور و کارشناس آموزش بخش نانو براي اخذ آن واحد درخواست دهد. با باز شدن درس توسط کارشناس نانو، هر دو کارشناس مي‌توانند آن درس را براي دانشجو انتخاب نمايند. کارشناس متقاضي درس خاص خارج از چارت بايد عنوان واحد را به عنوان مثال واحد اختياري مشخص کند وگرنه دانشجو هنگام فارغ التحصيلي به مشکل برمي‌خورد.

کنترل برگزاري مراحل ثبت نام:

ثبت نام مقدماتي انجام نشود: با تيک زدن اين گزينه، دانشجويان ملزم به انجام اين مرحله نمي‌باشند.

ثبت نام مرحله اول انجام نشود: با تيک زدن اين گزينه، دانشجويان ملزم به انجام اين مرحله نمي‌باشند.

ثبت نام مرحله دوم انجام نشود: با تيک زدن اين گزينه، دانشجويان ملزم به انجام اين مرحله نمي‌باشند.

حذف و اضافه انجام نشود: حذف و اضافه در زيرسيستم پارامترهاي ثبت نام تعريف شده است. با تيک خوردن اين قسمت نيازي به حذف و اضافه توسط دانشجو نيست و کارشناس ثبت نام اين کار را انجام مي‌دهد.

حذف نهايي انجام نشود: با تيک زدن اين قسمت، حذف نهايي توسط دانشجو انجام نمي‌شود و تنها کارشناس مجوز اين کار را دارد.

حذف نهايي با تاييد استاد مشاور انجام شود: با تيک زدن اين قسمت، حذف نهايي تنها با تأييد استاد مشاور انجام مي‌شود.

در ثبت نام مرحله دوم همه دروس تعريف شده نمايش داده شود: با تيک زدن اين بخش، در اين مرحله از ثبت نام تمامي دروس تعريف شده براي دانشجوي آن رشته نمايش داده مي‌شود.

کنترل وضعيت دانشجو در ثبت نام: کنترل‌هاي آموزشي که در بخش ثبت نام مقدماتي به آنها اشاره شد از جمله سنوات تحصيلي، مشروطي، بدهي و ... در ثبت نام اصلي حتماً چک مي‌شود مگر اينکه تيک آنها زده شود.

ارزيابي:

دانشجويان مي‌توانند از اساتيد واحدهاي درسي ترم جاري خود ارزيابي به عمل آورند و فرم ارزيابي را در سايت پر نمايند. با تيک مرحله، بدون ارزيابي، دانشجويان مجاز به ثبت نام مرحله اول نمي‌باشند. با تيک مرحله دوم، در مرحله دوم ثبت نام مجاز به ثبت نام نيستند.

قسمت سوم اين بخش به اين دليل گذاشته شده تا اگر تيک آن زده شود فرمهايي که تمام موارد آن ضعيف انتخاب شده به عنوان فرم خالي محسوب مي‌شوند و در نتيجه ارزيابي دخيل نيستند.

مهلت ورود نمره:

9

مهلت ورود نمره براي هر مقطع مي‌تواند متفاوت باشد. مثلاً براي دانشجويان کارشناسي ارشد يا دکتري مهلت بيشتري جهت ورود نمره در نظر مي‌گيرند. تعيين اين بازه زماني در اختيار معاونت آموزشي مي‌باشد که مهلت ثبت نمره توسط استاد را تغيير ‌دهد.

براي دروس عملي معمولاً مهلت بيشتري بر حسب روز نسبت به دروس ديگر در نظر مي‌گيرند و در واقع تعداد روز تعيين شده در کادر به علاوه تاريخ مهلت ثبت نمره آن مقطع خاص مي‌شود. براي مثال اگر در جدول عدد 10 وارد شود و تاريخ مهلت ورود نمره 20/ 06/ 1395 باشد، مهلت ثبت نمره عملي تا تاريخ 30/ 06/ 1395خواهد بود.

مهلت درج نمره دروس خاص: براي دروس خاصي مانند موضوعات ويژه نيز تاريخي تععين مي‌شود که مهلت ورود نمره را مشخص مي‌کند.

ارزيابي: براي ارزيابي بازه زماني تعيين مي‌شود که از تاريخي شروع و تا تاريخي ديگر به پايان مي‌رسد.

پارامترهاي ثبت نام گروهي: براي دانشجويان ورودي جديد ثبت نام توسط گروه مربوط انجام مي‌گيرد. کارشناس بخش ثبت نام آنها را به شکل گروهي انجام مي‌دهد. امکاناتي در سيستم وجود دارد که در بخش ثبت‌نام به آنها خواهيم پرداخت. براي اين بخش تاريخ پايان، نيمسال ورودي و حداکثر واحد تعريف مي‌شود.

جدول ثبت نام:

 10

براي تمامي مراحل ثبت‌نام مهلت تعيين مي‌شود. ابتدا ساعت شروع هر مرحله را وارد مي‌نمايند.

ثبت نام مقدماتي: تاريخ شروع و پايان و همچنين تاريخ مشترک براي ثبت نام مقدماتي توسط کارشناس و استاد مشاور نيز تعيين مي‌شود.

ثبت نام مرحله اول: تاريخ شروع و پايان براي ثبت نام مرحله اول تعيين مي‌شود.

ثبت نام مرحله دوم: تاريخ شروع و پايان و همچنين تاريخ مجزا براي مهلت ثبت نام مرحله اول توسط کارشناس و استاد مشاور تعيين مي‌شود.

حذف و اضافه: تاريخ شروع و پايان و همچنين تاريخ مجزا براي مهلت حذف و اضافه توسط کارشناس و استاد مشاور تعيين مي‌شود.

حذف نهايي: تاريخ شروع و پايان و همچنين تاريخ مشترک براي حذف نهايي توسط کارشناس و استاد مشاور نيز تعيين مي‌شود.

مهلت اضافي ثبت دروس خاص: تعدادي روز اضافي براي ثبت دروس خاص تعيين مي‌شود که بعد از تاريخ پايان ثبت دروس به همان اندازه کارشناس فرصت دارد درس را ثبت کند و اين کار تنها توسط شخص کارشناس انجام مي‌گيرد.

تعيين مقاطعي که بازه زماني ثبت نام براي آنها اعمال مي‌شود:

اگر مسئول سيستم بخواهد تنظيمات بازه ثبت نام فقط براي مقطع خاصي اعمال شود در اين بخش مقطع مورد نظر را انتخاب کرده و تيک مي‌زند.

بازه زماني براي ثبت نام مرحله اول:

اين بخش مربوط به الويت بندي دانشجويان ترم آخريا به عبارتي دانشجويان قديمي‎‌‌تر مي‌باشد که ثبت نام به ترتيب الويت براي ورودي‌هاي قديمي‌تر باز مي‌شود. در اين الويت بندي روز و ساعت شروع تعيين مي‌شود. به عنوان مثال دانشجويان ورودي سال 93 و قبل تر در روز اول و ساعت 10 صبح مي‌توانند ثبت نام خود را شروع کنند.

بازه زماني براي ثبت نام مرحله اول:

در اين مرحله بازه زماني ثبت نام دقيقاً مانند مرحله قبل مي‌باشد.

کنترل‌هاي ثبت نام:

11

براي اعمال تنظيمات اين بخش حداقل بايد تيک يکي از دو بخش اول زده شود. اين دو بخش مجوز کنترل ثبت نام را به ترتيب در اختيار دانشجو و کارشناس قرار مي‌دهد. به عنوان مثال دانشجويان مهمان از دانشگاه‌هاي ديگر که بعد از موعد ثبت نام رجوع مي‌کنند و با مهماني آنها بعد از مهلت ثبت نام موافقت مي‌شود و يا دانشجويان دانشگاه که درخواست مهماني به دانشگاه‌هاي ديگر داده‌اند و به دليل عدم موافقت در دانشگاه مقصد، بعد از موعد ثبت نام به دانشگاه مراجعت کرده‌اند در اين بخش خاص قرار مي‌گيرند.

شرايط کنترل‌هاي ثبت نام براي مقاطع تحصيلي مختلف قابل اعمال مي‌باشد. همچنين اطلاعات جنسيت، نيمسال ورود، مقطع تحصيلي، واحد، شماره‌هاي دانشجويي مجاز و غيرمجاز نيز وارد مي‌شود. با کليک بر روي ويرايش کنترل‌هاي ثبت نام وارد صفحه زير مي‌شود که مي‌توان اين اطلاعات را وارد نمود.