فهرست
ثبت نام مسابقات

مسابقات:

1

-          در اين صفحه نوع کاربران شرکت‌کننده مشخص مي‌گردد.

-          عنوان آزمون وارد مي‌شود.

-          تاريخ شروع و پايان و همچنين تاريخ ثبت نام معين مي‌شود.

-          ساعت شروع و پايان در تاريخ‌هاي مشخص شده تعيين مي‌گردد.

-          مهلت پاسخگويي به سوالات و تعداد سوالات نيز وارد مي‌شود.

سوالات مسابقه:

براي طرح سوالات بر روي سوالات مسابقه در منوي سمت راست کليک نماييد.

2

کادري در پايين صفحه باز مي‌شود که بايد براي افزودن سوال بر روي + کليک نماييد. با کليک بر روي + وارد صفحه طرح سوال مسابقه مي‌شود.

جوايز مسابقه:

با کليک بر روي جوايز مسابقه کادر جوايز مسابقات در زير صفحه نمايان مي‌شود.

3

با کليک بر روي + وارد صفحه تعريف جوايز مسابقه مي‌شود.

4