فهرست
چارت سازماني

چارت سازماني:

تمام واحدهاي دانشگاه شامل واحد بين‌الملل، مجازي و تمامي واحدهاي مختلف از جمله دانشکده‌ها، بخش‌ها، کتابخانه‌ها و واحدهاي پژوهشي در اين زيرمجموعه قرار مي‌گيرند.

·        واحدهاي دانشگاهي شامل واحد بين‌الملل، مجازي و ...

·        واحدهاي ستادي شامل کتابخانه، پژوهشکده‌هاي تحت نظر دانشکده، آزمايشگاه‌ها و ...

·        دانشکده‌ها شامل تمامي دانشکده‌ها از جمله دانشکده علوم، مهندسي، کشاورزي و ...

·        بخش‌ها شامل تمامي گروه‌هاي يک دانشکده مي‌باشد.

براي ورود به قسمت چارت سازماني از زيرسيستم مديريت سيستم گزينه چارت سازماني را انتخاب کرده و ورود مي‌کنند.

1

سپس وارد صفحه زير مي‌شود که در آن مي‌توان مواردي را در قسمت 1 انتخاب نمود، سپس با کليک بر روي گزينه 2 بر اساس موارد انتخاب شده  جستجو انجام مي‌شود.

2

 

هرکدام از موارد بالا داراي تنظيمات خاص خود مي‌باشند. در واقع در اين بخش براي جستجوي يک واحد مي‌توان فيلترهايي تعيين کرد.

 

ليست همه واحدهاي دانشگاه

ليست همه واحدهاي از نوع

ليست همه واحدهاي ستادي مربوط به واحد

ليست همه واحدهاي ستادي از نوع

ليست مسئولان واحد

ليست مسئولان داراي سمت

ليست همه واحدهاي دانشگاه: با انتخاب اين گزينه ليستي از همه واحدها بدون هيچگونه فيلتري نمايان مي‌شود.

ليست همه واحدهاي از نوع: در اين قسمت ليستي از انواع واحدهاي دانشگاه از جمله واحد دانشگاهي، واحد ستادي، دانشکده و بخش را مشخص مي‌کنند.

3

نکته: در صورت انتخاب دانشکده در ليست همه واحدهاي از نوع، مي‌توان بخش تعريف نمود.

ليست همه واحدهاي ستادي مربوط به واحد: در اين قسمت ليستي از اسامي بخش‌هاي مختلف آن واحد خاص را مشخص مي‌کنند.

4

ليست همه واحدهاي ستادي از نوع: ليست انواع واحدهاي ستادي در اين بخش تعيين مي‌شوند.

5

ليست مسئولان واحد: در اين قسمت فيلتري براي جستجوي در بين مسئولين واحد هاي مختلف وجود دارد.

6

ليست مسئولان داراي سمت: در اين بخش مي‌توان بر اساس سمت‌هاي سازماني مختلف در بين مسئولان دانشگاه جستجو نمود.

7