فهرست
برنامه ي درسي

برنامه درسي:

4

برنامه درسي در واقع همان چارت درسي مي‌باشد که مشخص مي‌کند دانشجو در هر مقطعي و در هر ترمي، چه درسهايي را بايد بگذراند. همچنين نوع درس از جمله اختياري، الزامي، تخصصي و ... نيز مشخص مي‌شود. ثبت نام خودکار که براي دانشجويان باز است بر اساس اين برنامه مي‌باشد. براي برنامه درسي چارتي وجود دارد که از بالا به پايين تعريف مي‌شود. چارت درختي به ترتيب شامل واحد دانشگاهي، دانشکده، بخش، رشته، گرايش و شاخه مي‌باشد. بعضي از واحدها مانند واحدهاي عمومي براي کل دانشجويان دانشگاه مشترک مي‌باشد و بنابراين در قسمت واحد دانشگاهي تعريف مي‌شود. همچنين بعضي از واحدها در دانشکده مشترک مي‌باشد که کارشناس مربوطه آن را تعريف مي‌کند. در واقع ماهيت اين امر براي راحتي کار کارشناسان و يکساني کدهاي درسي مي‌باشد. پس از تعريف هر درس در واحد بالاتر، آن درس به طور خودکار براي کارشناسان واحدهاي پايين‌تر در ليست دروس قابل مشاهده مي‌باشد و واحدهاي پايين‌تر تنها مي‌توانند دروس مربوط به بخش خود را تعريف نمايند. بعد از تعريف دروس در سطح واحد دانشگاهي و دانشکده، کارشناس بخش مي‌تواند دروس مربوط به بخش خود را براي رشته، گرايش و شاخه‌هاي مختلف تعريف نمايد و در ليست دروس در صفحه برنامه درسي مشخص مي‌شود که هر درسي در چه سطحي تعريف شده است، بنابراين هيچ کارشناسي دسترسي به تغيير دروس تعريف شده در واحد بالاتر خود را ندارد. برنامه درسي کلاً مربوط به ورودي مي‌باشد. مثلاً ممکن است ورودي‌هاي سا 1391 موظف به گذراندن يک سري واحد درسي باشند و از سال 1394 برنامه درسي تغيير کند. به عنوان مثال به جاي درس A درس B بايد گذرانده شود. براي اين تغيير نياز به ايجاد ليست کامل برنامه درسي دوم نيست و تنها بايد درس A به درس B تغيير يابد. بنابراين بايد درس A را حذف و درس B را اضافه نمود. در ليست دروس در ستون عمليات، مشخصات حذف، اضافه و تغيير درس درج شده است. براي تغيير و افزودن درس جديد روي اضافه کردن درس جديد به برنامه کليک کرده تا وارد صفحه زير شود.

در صفحه اول مقطع مورد نظر تعريف مي‌شود تا بتوان درس را براي آن مقطع خاص تعريف کرد. همچنين با انتخاب نيمسال تحصيلي مي‌توان وضعيت برنامه درسي رشته براي دانشجويان آن نيمسال را مانند شکل زير مشاهده نمود. همچنين با انتخاب نيمسال، برنامه درسي با تغييرات اعمال شده جديد نمايان مي‌شود اما در صفحه اول مي‌توان قبل و بعد از تغيير آن را مشاهده نمود. با ايجاد اصلاحيه در منوي دروس مصوب، تغييرات به طور خودکار در اين بخش اعمال مي‌شود. همچنين برنامه درسي يک دانشجو را مي‌توان در منوي دانشجو از معاونت آموزشي مشاهده کرد، به اين ترتيب که در اين منو مي‌توان در ليست دانشجويان جستجو کرد و پس از ورود به صفحه آن دانشجو در زيرمنوي فارغ‌التحصيلي برنامه درسي او را مشاهده نمود.

5

به دو طريق مي توان ليست برنامه ي درسي را مشاهده نمود. بر اساس نوع درس يا بر اساس ترم که با انتخاب هر گزينه ليست دروس بر اساس آن نمايش داده مي شود.

در اين صفحه ي ليست کليه ي دروسي را که دانشجو در طول دوران تحصيل موظف به اخذ آنها مي باشد نمايش داده مي شود.