فهرست
دروس مصوب

دروس مصوب:

اولين موضوع قابل توجه در مورد درس اين است که درس و تعريف آن مربوط به بخش مي‌شود. در واقع بخش متولي درس خواهد بود و هر آنچه مربوط به تغييرات و تعريف درس است مربوط به کارشناس بخش مي‌باشد.

 با کليک بر روي لينک دروس مصوب وارد صفحه زير مي‌شود.

6

  •  ليست همه درس‌هاي بخش: بخش مورد نظر را انتخاب نموده و با کليک بر روي لينک ليست همه درس‌هاي بخش وارد ليست آن مي‌شود.

نکته: توجه نماييد کارشناس آموزش هر بخش در حوزه ي وظايف اداري خود ، مشخصات دروس بخش مربوط به خود را مي تواند تغيير دهد.

  •  انتخاب نام درس: نام درس را از بين ليست انتخاب کرده و جستجو را بر اساس آن انجام مي‌دهيم که مانند مورد قبلي وارد صفحه اطلاعات درس مي‌شود.
  •    جستجوي نام درس: با داشتن اطلاعات نام درس مي‌توان نام خاصي از دروس را جستجو نمود و با کليک بر روي آن درس مانند مورد اول وارد صفحه اطلاعات درس مي‌شود.

     

براي هر کارشناس در حوزه‌ي وظايف اداري خود، ليست تمام دروسي که شامل عبارت وارد شده مي‌باشند در صفحه‌ي ليست دروس نشان داده مي شود. به عنوان مثال براي کارشناس آموزش هر بخش ليست تمام دروسي که مربوط به بخش آنها مي باشد و شامل عبارت وارد شده مي باشند نمايش داده مي شود.

  • شماره درس: با داشتن اطلاعات شماره درس مي‌توان شماره خاصي از دروس را جستجو نمود و با کليک بر روي آن درس مانند مورد اول وارد صفحه اطلاعات درس مي‌شود.
  • ليست دروس استثنا شهريه: در اين قسمت مي‌توان دروسي را که استثناء شهريه براي آنها تعيين شده است بر اساس نوع استثنا جستجو نمود. در مورد استثنائات در ثبت نوع شهريه توضيح داده خواهد شد و با کليک بر روي آن درس مانند مورد اول وارد صفحه اطلاعات درس مي‌شود.
  •     انتساب گروهي استثناي دروس: در اين قسمت مي‌توان براي گروهي از دروس مورد نظر نوعي از استثناء تعريف نمود. مثلاً درس پروژه را انتخاب کرده و براي آن استثناء قائل مي‌شوند چون براي پروژه خواستار اعمال هزينه متفاوت نسبت به ديگر دروس تخصصي هستند.