فهرست
برنامه کلاسي نيمسال

هر بخش بر اساس دروسي که در ثبت نام مقدماتي هر نيمسال توسط دانشجويان اعلام نياز شده است  ،  کلاس هايي ارائه ميدهد .

( جهت مشاهده راهنماي ثبت نام مقدماتي به صفحه راهنماي تقويم آموزشي بخش پارامترهاي آموزشي ثبت نام مراجعه نماييد )

 جهت انجام امور برنامه درسي نيمسال از صفحه اصلي گزينه برنامه کلاسي نيمسال را انتخاب نماييد .

 7

 

 جهت مشاهده راهنماي هريک از گزينه ها بر روي لينک مربوطه کليک نماييد :

تعريف کلاس درس جديد

کلاس هاي تعريف شده بخش در نيمسال

همه گروه هاي تعريف شده بخش در نيمسال

ليست گروه هاي تعريف شده داراي تاريخ امتحان

جستجو بر اساس شماره درس

آمار کلاسها

ليست مهلت ورود نمره

جستجوي کلاس بر اساس زمان

انتساب زمان امتحان نهايي به صورت گروهي

آزمون هاي جامع دکتري بخش

آزمون هاي معافي