فهرست
امور آموزشي- ثبت نام


ثبت نام

با کليک بر روي زبانه ي ثبت نام لينک هاي مربوط به ثبت نام که مانند شکل 1 نمايش داده مي شود.


 2

 شکل 1

  •  مجوز ثبت نام موردي تا تاريخ

با وارد نمودن تاريخ مورد نظر و کليک بر روي لينک "  مجوز ثبت نام موردي تا تاريخ " اجازه ي ثبت نام تا تاريخ وارد شده به دانشجو داده مي شود و دانشجو و کارشناس آموزش بخش مربوط به دانشجو به صفحات ثبت نام دسترسي خواهند داشت.

انتخاب تاريخ

در صورتي که اداره ي آموزش مجوز باز کردن ارزيابي خارج از مهلت را براي دانشجو صادر نمايد کارشناي مربوطه با کليک بر روي لينک "  باز کردن ارزيابي خارج از مهلت " دانشجو مي تواند به صفحات ارزيابي اساتيد دسترسي پيدا کند که در اين صورت لينک تبديل به " مسدود کردن ارزيابي خارج از مهلت " مي شود با کليک نمودن بر روي اين لينک مهلت ارزيابي براي دانشجو به پايان خواهد رسيد.