فهرست
عناوين اعتباري


عناوين اعتباري

براي ورود به اين صفحه مطابق شکل1 در قسمت اعتبارات روي لينک عناوين اعتباري کليک کنيد. با کليک کردن بر روي اين لينک صفحه اي مانند آنچه در شکل2 مشاهده مي کنيد، نمايش داده خواهد شد.

10

شکل 1

از اين صفحه براي مشاهده ي مواردي که اعتبار به آنها تعلق مي گيرد و يا تعريف عناوين اعتباري جديد استفاده مي شود.  اعتبار عبارت است از مبلغ اختصاصي به هر کادر هيات علمي، جهت انجام فعاليت هاي پژوهشي که در ليست اعتبارات کادر هيات علمي ظاهر مي شود  و اعضا مي توانند در قسمت درخواست ثبت هزينه نسبت به استفاده از اين بودجه اقدام نمايند.

 همان طور که در شکل2 مشاهده مي کنيد هر عنوان اعتباري حاوي 4 فيلد (سريال، عنوان، کد و نوع) مي باشد که توضيحات هر يک از اين فيلد ها در صفحه تعريف عنوان اعتباري جديد آورده شده است. با کليک بر روي دکمه عنوان اعتباري جديد مي توانيد نسبت به تعريف عنوان جديد اقدام نماييد.

14 

شکل2

با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست وارد صفحه اي مانند شکل3 خواهيد شد که جزئيات مربوط به اعتبارات را نمايش مي دهد.

   12

شکل3

همان طور که در شکل مشاهده مي کنيدعلاوه بر چهار فيلد اصلي سريال، عنوان، نوع و کد اعتبار، در اين صفحه فيلدهاي ديگري قابل دسترسي و ويرايش مي باشد که در زير به تفصيل توضيح ميدهيم:

1. محدوديت عناوين هزينه اي: مبالغ واريزي در عناوين اعتباري مختلف تحت عنوان هاي مختلفي هزينه مي شوند که اين موارد در عناوين هزينه ها تعريف مي شوند. عناوين اعتباري را مي توان در استفاده از عناوين هزينه ها محدود کرد به اين معني که اجازه هزينه کرد در موارد خاصي از هزينه ها را داشته باشند. در صورت خالي گذاشتن اين باکس، عنوان اعتباري هيچ محدوديتي در استفاده از عناوين هزينه ها ندارد، در غير اين صورت مي توان با وارد کردن شماره سريال عنوان هزينه اي، اعتبار مربوطه را تنها به عناوين هزينه اي قيد شده در اين باکس محدود کرد.

با کليک کردن بر روي هر رديف کادري مانند شکل4 نمايش داده خواهد شد، که در آن مي توان نسبت به ويرايش يا حذف جزئيات هر رديف اقدام کرد.

13

شکل4