فهرست
همه گروههاي تعريف شده بخش در نيمسال

پس از تعريف کلاس  درس هاي بخش توسط کارشناس بخش ، از طريق اين گزينه ميتوان به تمام گروه هاي کلاسي ايجاد شده به صورت يکجا و به ترتيت شماره درس ، دسترسي داشت .

( جهت مشاهده راهنماي تعريف کلاس درس جديد به صفحه راهنماي تعريف کلاس درس جديد  مراجعه نماييد )

1.       در صفحه امور برنامه درسي نيمسال ، پس از انتخاب نيمسال و بخش مورد نظر ، گزينه " همه گروه هاي تعريف شده بخش در نيمسال " را انتخاب نماييد :

1 

توجه :

نيمسال هاي تحصيلي  ابتدا بايد در قسمت تقويم آموزشي تعريف شود که در صفحه راهنماي  تقويم آموزشي   توضيح داده شده است .

بخش ها ابتدا بايد در قسمت چارت سازماني تعريف شوند که در صفحه راهنماي  چارت سازماني   توضيح داده شده است  .

2.       ليست تمام گروه هاي کلاسي  بخش مورد نظر در نيمسال مورد نظر به ترتيت شماره درس نمايش داده ميشود:

2

 

3.       با انتخاب هر کدام از کلاس هاي موجود در ليست ،  وارد صفحه مشخصات کلاس ميشويم که به تفصيل در قسمت تعريف کلاس درس جديد توضيح داده شده است .

3