فهرست
آمار کلاسها

از طريق اين گزينه ميتوان با انتخاب دانشکده ، مقطع و نيمسال مورد نظر ، آمار تعداد دروس و تعداد گروه هاي بخش هاي مختلف دانشکده انتخابي در مقطع و نيمسال موردنظر را مشاهده کرد . با انتخاب هر بخش ميتوان به ليست دروس تعريف شده آن بخش و سپس گروه هاي کلاسي هر درس دسترسي داشت .

) جهت مشاهده راهنماي تعريف کلاس درس جديد به صفحه راهنماي تعريف کلاس درس جديد مراجعه نماييد(.

1.       در صفحه امور برنامه درسي نيمسال ، گزينه آمار کلاسها را انتخاب نماييد .

2

 

2.       در صفحه نمايش داده شده  ، نيمسال ، دانشکده و مقطع موردنظر را انتخاب کرده وبر روي دکمه مشاهده کليک نماييد :

3

توجه :

نيمسال هاي تحصيلي ابتدا بايد در قسمت تقويم آموزشي تعريف شود که در صفحه راهنماي تقويم آموزشي توضيح داده شده است
دانشکده ها ابتدا بايد در قسمت چارت سازماني تعريف شوند که در صفحه راهنماي چارت سازماني توضيح داده شده است .

 ليست تمام بخش هاي دانشکده انتخابي به همراه تعداد دروس ، تعداد گروه و اطلاعاتي راجع به تعداد واحدهاي تئوري و عملي هر بخش نمايش داده ميشود .

 

3.       از ليست نمايش داده شده بخش موردنظر خود را انتخاب نماييد :

4

ليست درس هاي تعريف شده بخش در نيمسال انتخاب شده نمايش داده ميشود:

5

نکته :

در اين صفحه به طور پيش فرض اطلاعات تمام مقاطع بخش موردنظر در نيمسال موردنظر نمايش داده ميشود که از طريق فيلد " مقطع درس " و سپس کليک بر روي دکمه " مشاهده " ميتوان اطلاعات فقط يک مقطع را مشاهده کرد.

6

 

4.       با انتخاب هر درس ، ليست کلاسهاي آن درس نمايش داده ميشود و در ليست کلاسها با انتخاب گروه کلاسي موردنظر ،  وارد صفحه مشخصات کلاس ميشويم که به تفصيل در قسمت تعريف کلاس درس جديد توضيح داده شده است .

 7