فهرست
جستجو بر اساس شماره درس

پس از تعريف کلاس درس هاي بخش توسط کارشناس بخش ، از طريق اين گزينه ميتوان با وارد کردن شماره درس مربوطه ، مستقيما به گروه هاي کلاسي آن درس دسترسي داشت .

 ( جهت مشاهده راهنماي تعريف کلاس درس جديد به صفحه راهنماي تعريف کلاس درس جديد  مراجعه نماييد.)

1.       در صفحه امور برنامه درسي نيمسال ، پس از انتخاب نيمسال و وارد کردن شماره درس موردنظر در کادر مربوطه  ، گزينه " جستجو بر اساس شماره درس " را انتخاب نماييد.

1

 

توجه :

شماره درس در قسمت مشخصات درس تعريف ميشود که در صفحه راهنماي دروس مصوب قسمت تعريف درس جديد توضيح داده شده است .

نيمسال هاي تحصيلي ابتدا بايد در قسمت تقويم آموزشي تعريف شود که در صفحه راهنماي تقويم آموزشي توضيح داده شده است .

2.       ليست کلاس هاي درس مورد نظر در نيمسال انتخابي نمايش داده ميشود .

2

  توجه :

در صورتي که درس موردنظر در نيمسال مربوطه داراي چند گروه کلاسي باشد تمام گروه ها در نتيجه جستجو نمايش داده ميشود .

 

3.       با انتخاب گروه کلاسي درس موردنظر در ليست کلاسها ،  وارد صفحه مشخصات کلاس ميشويم که به تفصيل در قسمت تعريف کلاس درس جديد توضيح داده شده است .