فهرست
انتساب زمان امتحان نهايي بصورت گروهي

از طريق اين گزينه ميتوان به تمام  يا تعدادي از گروه هاي ايجاد شده يک درس در يک نيمسال ،  تاريخ و ساعت آزمون نهايي را به صورت گروهي انتساب داد .

1.       در صفحه امور برنامه درسي نيمسال ، بخش و نيمسال موردنظر را انتخاب کرده و بر روي گزينه " انتساب زمان امتحان نهايي بصورت گروهي " کليک نماييد :

2

توجه :

نيمسال تحصيلي  ابتدا بايد در قسمت تقويم آموزشي تعريف شود که در صفحه راهنماي  تقويم آموزشي   توضيح داده شده است  .

 بخش بايد ابتدا در قسمت چارت سازماني تعريف شده باشد که در صفحه راهنماي چارت سازماني  توضيح داده شده است  .

2.      صفحه زير نمايش داده ميشود ، پس از وارد کردن شماره درس ، دکمه تائيد را انتخاب نماييد :

3

توجه :

نيمسال موردنظر در اين صفحه نيز قابل انتخاب و يا تغيير ميباشد.

 شماره درس در قسمت مشخصات درس تعريف ميشود که در صفحه راهنماي دروس مصوب قسمت تعريف درس جديد توضيح داده شده است .

 

3.       ليست گروه هاي درس موردنظر در نيمسال انتخاب شده نمايش داده ميشود ، پس از انتخاب همه يا چند گروه از درس مربوطه ، تاريخ و ساعت آزمون نهايي را در کادرهاي مرتبط اعلام کرده و بر روي دکمه " انتساب زمان امتحان به گروه هاي انتخابي " کليک نماييد .

4

نکته :

در صورتي که در گروه هاي کلاسي انتخاب شده ، دانشجو ثبت نام کرده باشد تاريخ امتحان تغيير نمي يابد و پيغام زير نمايش داده ميشود:

6

 

4.        تاريخ و ساعت امتحان گروه هاي انتخاب شده به تاريخ و ساعت واردشده تغيير مي يابد .

7

 

5.       با انتخاب هر کدام از گروه هاي درسي وارد صفحه مشخصات کلاس ميشويم که به تفصيل در قسمت تعريف کلاس درس جديد توضيح داده شده است .

توجه :

 تاريخ و ساعتي که در اين بخش به صورت گروهي انتساب داده ايم در صفحه تعريف کلاس درس جديد ،  مشخصات کلاس قسمت امتحان نهايي نيز اعمال شده است .

8